Ana Sayfa | About EGM | İletişim | Site Haritası
 
 
Detaylı Arama
 


 
İNGİLİZCE-TÜRKÇE TERİMLER SÖZLÜĞÜ

 

İngilizce

Türkçe

Agent, Agency, Intermediary, (USA)CPCU (Chartered Property Casualty Underwriter,  CLU (Chartered Life Insurance Underwriter)

Acente

Account Statement

Hesap Bildirim Cetveli

Accrued (Vested) Rights (Benefits)

Kazanılmış Haklar

Actuarial Audit

Aktüeryal Denetim

Actuarial Deficit

Aktüeryal Açık

Actuarial Science

Aktüerya

Actuarial Valuation

Aktüeryal Değerleme

Actuary

Aktüer

Additional Administrative Expenses Fee in the case of Contribution Holiday

Ara Verme Durumunda Yapılan Ek Yönetim Gideri Kesintisi

Additional Contribution

Ek Katkı Payı

Additional State Contribution

Ek Devlet Katkısı

Administrative Expenses Fee

Yönetim Gideri Kesintisi

Amount of Accumulations

Birikim Tutarı

Annual Internal Rate of Return

Yıllık  İç Verim Oranı

Annuitant, Pensioner, Retiree

Emekli Aylığı Alan Kişi

Annuity

Yıllık Gelir Sigortası

Annuity Contract

Yıllık Gelir Sigortası Sözleşmesi

Asset Allocation

Portföy Dağılımı

Asset Allocation of the Fund

Fon Portföy Dağılımı

Asset Value / Portfolio Value

Portföy Değeri

Auto-Enrolment System

Otomatik Katılım Sistemi

Average Term (Maturity)

Ortalama Vade

Average Return

Ortalama Getiri

Banking and Insurance Transactions Tax

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Benchmark Return

Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

Benchmark

Karşılaştırma Ölçütü

Beneficiary

Lehdar

Capital Markets Board

Sermaye Piyasası Kurulu

Capital Markets Law

Sermaye Piyasası Kanunu

Circular

Sirküler

Communique

Tebliğ

Complementary Professional Training Program

Tamamlayıcı Eğitim Programı

Contract in Force

Yürürlükte Olan Sözleşme

Contract of Custodianship, Safekeeping Contract, Clearing and Settlement Contract

Saklayıcılık Sözleşmesi

Contracts Merging to be Retired

Emeklilik Nedeniyle Hesap Birleştirme

Contribution

Katkı Payı

Contribution Holiday, Suspension of Contribution

Ara Verme

Contribution Rate

Katkı Payı Oranı

Corporate (Institutional) Participation

Kurumsal Katılım

Corporate Sales

Kurumsal Satış

Custodian

Saklayıcı

Data Set

Veri Seti

Death

Vefat

Deduction for Contribution Holiday

Ara Verme Kesintisi

Default Interest

Temerrüt Faizi

Deferred Entrance Fee / Entrance Fee Paid at Termination

Ertelenmiş Giriş Aidatı

Deferred Pension

Ertelenmiş Emeklilik

Defined Benefit Model

Belirlenmiş Fayda Modeli

Defined Contribution Model

Belirlenmiş Katkı Modeli

Dependant

Bağımlı

Dependency Ratio

Bağımlılık Oranı

Disability

Maluliyet

Distant Sale

Mesafeli Satış

Distribution Channel

Dağıtım Kanalı

Early Retirement

Erken Emeklilik

Early Withdrawal

Erken Çıkış

Employer

İşveren

Enforcement Date

Yürürlük Tarihi

Enhanced Monitoring Activity Data

Gözetime Esas Veri (GEV)

Entitlement to Pension

Emekliliğe Hak Kazanmak

Entrance Fee

Giriş Aidatı

Entrance Information Form

Giriş Bilgi Formu

e-plan System

e-plan Sistemi

Establishment License

Kuruluş İzni

Fiduciary Property, Ownership Basis

İnançlı Mülkiyet Esası

Fund / Accumulation Amount

Fon Büyüklüğü

Fund Advisory Board

Fon Danışma Kurulu

Fund Allocation

Fon Dağılımı

Fund Bylaws

Fon İçtüzüğü

Fund Portfolio

Fon Portföyü

Fund Prospectus

Fon İzahnamesi

Fund Total Fee

Fon Toplam Gider Kesintisi

Fund Transactions

Fon İşlemleri

Gross Minimum Wage

Brüt Asgari Ücret

Group Individual Contracts

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

Group Pension Plan

Grup Emeklilik Planı

Income Replacement Rate

Aylık Bağlama Oranı

Income Tax

Gelir Vergisi

Individual (Personal) Pension (System) Advisory Board

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu

Individual (Personal) Pension Intermediaries Exam

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı

Individual (Personal) Pension Intermediary

Bireysel Emeklilik Aracısı

Individual (Personal) Pension Intermediary Certificate

Bireysel Emeklilik Aracılığı Lisans Belgesi

Individual (Personal) Pension Intermediary Registration Number

Bireysel Emeklilik Aracısı Sicil Numarası

Individual (Personal) Pension System

Bireysel Emeklilik Sistemi

Individual Direct Sales

Bireysel Direkt Satış

Individual Pension Account

Bireysel Emeklilik Hesabı

Initial Contribution

Başlangıç Katkı Payı

Institutional Investment Managers’ Association

Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği

Insurance Accounting Plan, Insurance Chart of Accounts

Sigortacılık Hesap Planı

Insurance Policy

Sigorta Poliçesi

Insurance Tariff

Sigorta Tarifesi

Insured

Sigortalı

Intermediary Identity (Identification) Card

Tanıtım Kartı

International Organisation of Pension Supervisors (IOPS)

Uluslararası Özel Emeklilik Düzenleyici ve Denetleyicileri Kuruluşları Teşkilatı

Introductory Guide

Tanıtım Kılavuzu

Istanbul Settlement and Custody Bank Inc.

Takasbank

Laws and Regulation, Legislation

Mevzuat

Life Insurance

Hayat Sigortası

Lump-Sum Payment

Toplu Ödeme (Emeklilikte)

Monitoring Data

Gözetim Verisi

Monitoring, Oversight

Gözetim

Monthly, Quarterly, Semiannual, Annual Payment

Aylık, Üç Aylık, Altı Aylık, Yıllık Ödeme

Mortality Table

Mortalite Tablosu

Net Asset Value

Net Varlık Değeri

Noncontributory Group Contract

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi

Notice

Genelge

Occupational Pension Plan

İşyeri Bazlı Emeklilik Planı

Workplace

İşyeri

Off-Site Supervision

Uzaktan Denetim

On-Site Supervision

Yerinde Denetim

Operating License

Faaliyet Ruhsatı

Participant

Katılımcı

Pay As You Go (PAYG)

Dağıtım Modeli

Payment Instrument

Ödeme Enstrümanı

Payment Period

Ödeme Periyodu

Pension Account Statement

Hesap Özeti

Pension Assets

Emeklilik Varlıkları

Pension Benefit, Pension Income, Retirement Income

Emeklilik Geliri

Pension Business Branch

Emeklilik Branşı

Pension Company

Emeklilik Şirketi

Pension Contract

Emeklilik Sözleşmesi

Pension Contract Proposal Form

Teklif Formu

Pension Fund Assets

Fon Varlıkları / Fon Malvarlığı

Pension Fund Governance

Emeklilik Fonu Yönetişimi

Pension Liability Reserve

Emeklilik Yükümlülükleri Karşılığı

Pension Monitoring Center

Emeklilik Gözetim Merkezi

Pension Plan (Scheme)

Emeklilik Planı

Pension Plan Amendment

Emeklilik Planı Değişikliği

Pension Policy

Emeklilik Politikası

Pension Product

Emeklilik Ürünü

Pension Provisions / Liabilities

Emeklilik Taahhüt Planı

Pension Regime

Emeklilik Rejimi

Pension Regulator

Emeklilik Düzenleyicisi

Pension Supervisor

Emeklilik Denetleyicisi

Permanent Incapacity

Sürekli İş Göremezlik Durumu

Sponsor

Sponsor

Transfer to Another Pension Company

Birikimlerin Şirketler Arası Aktarımı

Turkish Capital Market Association

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Person acting for and on behalf of participant

Katılımcı ad ve hesabına hareket eden kişi

Personal Accident Insurance

Ferdi Kaza Sigortası

Policy owner, (USA) Insurant

Sigorta Ettiren

Portfolio Management Company

Portföy Yönetim Şirketi

Portfolio Management Contract

Portföy Yönetim Sözleşmesi

Portfolio Manager

Portföy Yöneticisi

Premium

Prim

Programmed Withdrawal

Programlı Geri Ödeme

Projected Accumulation (Benefit)

Muhtemel Birikim

Provident Funds

Vakıf ve Sandıklar

Registration Fee

Kayda Alma Ücreti

Regular Contributions

Düzenli Katkı Payı

Regular Public Disclosure Form

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu

Regulation

Yönetmelik

Rejection of the Proposal

Teklifin Reddi

Retired/Pensioners

Emekli

Retirement Age

Emeklilik Yaşı

Retirement Information Form

Emeklilik Bilgi Formu

Retirement, Pension

Emeklilik

Return

Getiri

Reverse Repo

Ters Repo

Right of Withdrawal in the Grace Period

Cayma Hakkı

Risk Profile Questionnaire

Risk Profil Anketi

Risk Diversification

Riskin Dağıtılması

Risk Free Return

Risksiz Getiri

Risk Return Profile

Risk Getiri Profili

Risk Return Profile Form

Risk Getiri Profili Formu

Ruling

Özelge

Sector Declaration

Sektör Duyurusu

Secured Electronic Communication Tools

Güvenli Elektronik İletişim Araçları

Sharpe Ratio

Sharpe Oranı

Social Security and General Health Insurance Law

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Social Security Contribution

Sosyal Sigorta Primi

Social Security Institution

Sosyal Güvenlik Kurumu

Standart Fund

Standart Fon

State Contribution

Devlet Katkısı

Supplemental State Contribution

İlave Devlet Katkısı

Supplementary Pension System

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi

Tax Incentive

Vergi Teşviği

The Individual (Personal) Pension Savings and Investment System Law

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

Total Invested Amount

Yatırıma Yönlenen Toplam Tutar

Transfer Information Form

Aktarım Bilgi Formu

Transfer of Accumulations in Life Insurance to Individual Pension System, Life Insurance to IPA* Rollover

Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım

Transfer Request Form

Aktarım Talep Formu

Transformation License

Dönüşüm İzni

Type of Asset to be Invested in

Yatırım Yapılacak Varlık Türü

Undersecretariat of Treasury / Directorate General of Insurance / Department for Private Pensions

Hazine Müsteşarlığı / Sigortacılık Genel Müdürlüğü / Özel Emeklilik Dairesi

Uniform Chart of Accounts

Tek Düzen Hesap Planı

Unit Fund Value

Birim Pay Değeri

Vesting Period

Hak Kazanma (Hak Ediş) Süresi

Voluntary Participation

Gönüllü Katılım

Withdrawal Information Form

Ayrılma Bilgi Formu

Withdrawal Request Form

Ayrılma Talep Formu

Withholding Tax

Stopaj

İtalik olarak yazılan terimler genel kullanımlardır.

 

YATIRIM FONLARI – EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TERİMLERİ

Balanced Funds

Dengeli Fonlar

Composite Bonds And Bills Income PMF

Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF

Composite Bonds And Bills (FX) Income PMF

Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları EYF

Composite Growth PMF

Büyüme Amaçlı Karma EYF

Flexible Growth PMF

Büyüme Amaçlı Esnek EYF

Flexible Income PMF

Gelir Amaçlı Esnek EYF

Fund Groups

Fon Grupları

Government Bonds And Bills  (FX) Income PMF

Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF

Government Bonds and Bills Funds

Kamu Borçlanma Araçları Fonları

Government Bonds And Bills Income PMF

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF

Government Bonds And Bills Liquid PMF

Para Piyasası Likit Kamu EYF

Government Bonds and Bills (FX) Income PMF

Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF

Group Pension Mutual Fund

Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Growth Funds

Büyüme Amaçlı Fonlar

Hedge Funds

Serbest Yatırım Fonları

Income Funds

Gelir Amaçlı Fonlar

Investment Trusts

Yatırım Ortaklıkları

Liquid Funds

Likit Fonlar

Money Market Funds

Para Piyasası Fonları

Mutual Fund

Yatırım Fonu

Participation Certificate

Katılma Belgesi

Pension Mutual Fund

Emeklilik Yatırım Fonu

Precious Metals Funds

Kıymetli Madenler Fonları

Real Estate Investment Trusts

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Specialized Funds

İhtisaslaşmış Fonlar

Stock Funds

Hisse Senedi Fonları

Stock Growth PMF

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF

Stock Income PMF

Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF

Type A – Type B Funds

A Tipi-B Tipi Fonlar

Venture Capital Investment Trusts

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

 


 
 
International Organization for Pension Supervisors T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 
 
© 2008 Tüm hakları Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aittir. Sarıkanarya Sokak No: 18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: 1 34742 Kozyatağı/İSTANBUL
Tel: (216) 571 66 00 - (216) 445 85 58 Faks: (216) 571 66 01 - (216) 445 69 16
gri{creative}agency