Ana Sayfa | About EGM | İletişim | Site Haritası
 
 
Detaylı Arama
 


 
KATKI PAYI ÖDEMELERİ

Ödemem gereken asgari bir tutar var mı?

Mevzuat kapsamında tanımlı bir asgari katkı payı uygulaması bulunmamaktadır. Bununla birlikte, dahil olunan plan kapsamında belirli bir tutarda katkı payı ödemesi öngörülebilir.

Emekli olabilmek için ulaşmam gereken asgari bir birikim tutarı var mı?

Hayır, sistemden emeklilik hakkını kazanabilmek için sistemde 10 yıl bulunmak ve 56 yaşını tamamlamak dışında bir koşul bulunmamaktadır.

Ödenen katkı payları hemen yatırıma yönlendiriliyor mu?

Ödenen katkı payları, şirket hesaplarına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde sözleşme kapsamında tanımlı fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilmektedir.

Katkı payı ödemesi yaparken sözleşme numarası ve kimlik numarası bildirmeyi unuttum. Şirket katkı payının bana ait olduğunu tespit edemezse, ödediğim tutar ne olur?

Şirket hesaplarına intikal eden ancak kime ait olduğu tespit edilemeyen ödemeler, intikal tarihinden sonra iki iş günü içinde kaynağına iade edilir.

Katkı payını kredi kartı ile ödeme durumunda, ilgili tutar ne zaman yatırıma yönlendiriliyor?

Şirket, ilgili bankalar ile sözleşmesi kapsamında bir blokaj süresi tanımlayarak ödemelerin blokaj süresi sonunda katkı payı olarak şirket hesaplarına intikali koşulunu koyabilmektedir. Bu koşulun olması durumunda, ödenen katkı payı, ilgili blokaj süresi sonunda yatırıma yönlendirilmektedir. Şirketlerin blokaj süreleri, bankalarla yapmış oldukları sözleşmelere göre farklılık gösterebilmektedir.

Düzenli katkı payı ödemeleri dışında ara ödemeler yapılması mümkün mü?

Katılımcı, otomatik katılım kapsamında kurulan sözleşmeler hariç diğer sözleşmelerin dilediği her zaman bireysel emeklilik hesabına düzenli katkı payı dışında da ödeme yapabilmektedir.

Ödediğim katkı payları hangi yatırım araçlarında değerlendirilecek?

Katılımcıların ödeyecekleri katkı payları emeklilik şirketlerinin kurmuş oldukları fonlarda değerlendirilecektir. Fon portföyüne alınabilecek para ve sermaye piyasası araçları şunlardır;

 • Vadeli mevduat ve katılma hesabı,
 • Borçlanma araçları, repo ve ters repo işlemleri ile ortaklık payları,
 • Kıymetli madenler, kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar,
 • Türev araç işlemleri ile varantlar,
 • Takasbank para piyasası işlemleri,
 • Yatırım fonu katılma payları,
 • Borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
 • Kira sertifikaları,
 • Kurulca belirlenen diğer yatırım araçları.

Seçilen fonların portföyünde yer alan yatırım araçları hakkında fonların içtüzük ve izahnamelerinden bilgi edinilebilir.

Katkı paylarımın faiz içermeyen emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmesi istiyorum. Sistemde buna yönelik fonlar bulunuyor mu?

Emeklilik şirketleri, alternatif yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan katılımcılar için fon kurabilir ve bu katılımcılara uygun şekilde plan oluşturabilir. Yatırım tercihlerinize uygun emeklilik yatırım fonu ve emeklilik planı seçimi konusunda emeklilik şirketleri ile irtibata geçebilirsiniz. Emeklilik yatırım fonlarının içerdiği varlıklara ilişkin bilgiye, emeklilik şirketlerinin WEB sitelerinde yer alan fon içtüzük ve izahnamelerinden ulaşabilirsiniz.

Herhangi bir fon tercihinde bulunmak istemiyorum. Şirketin benim adıma yatırım tercihini belirlemesi mümkün mü?

Herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcılara plan kapsamında belirlenmiş standart fon sunulabilir. Standart fon olarak tanımlanan fon portföyünün;

 • • Asgari yüzde altmışı, Hazine Müsteşarlığınca (“Müsteşarlık”) ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında,
 • • Azami yüzde kırkı, Türk Lirası cinsinden mevduatta, katılma hesabında, ters repoda, Takasbank para piyasası işlemlerinde, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, Kurul kaydında bulunan kira sertifikalarında ya da İMKB 100 endeksindeki veya İMKB katılım endeksindeki hisse senetlerinde yatırıma yönlendirilir.
 • • Hisse senetlerinde değerlendirilecek tutar fon portföyünün yüzde otuzunu aşamaz. Ters repo ve Takasbank para piyasasında değerlendirilecek tutar fon portföyünün yüzde ikisini aşamaz. Müsteşarlıkça yapılanlar hariç, tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına fon portföyünün yüzde onundan fazlası yatırılamaz.

Katkı payını benim adıma başkası yatırabilir mi?

Evet. Katkı payını katılımcı adına katılımcı dışında birisi de ödeyebilir.

Katkı payı ödemeleri nasıl yapılabilir?

Katkı payları sözleşmelerde belirtilen ödeme araçları ile yapılabilir. Banka şubesine verilen hesaptan otomatik ödeme talimatı, kredi kartı gibi araçlar sıklıkla kullanılmaktadır.

Katkı paylarımın fon dağılım oranlarını değiştirebilir miyim?

Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami altı kez değiştirilebilir.

Katkı paylarımı veya giriş aidatımı bireysel emeklilik aracısı vasıtasıyla ödeyebilir miyim?

Bireysel emeklilik aracılarının giriş aidatı ve katkı payı tahsil etme yetkileri bulunmamaktadır.

Katkı payı tutarımı ya da ödeme dönemimi değiştirebilir miyim?

Evet. Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarı ve ödeme dönemi değiştirilebilir.

Katkı payı ödemelerine ara vermek mümkün müdür?

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir.

Ara verme halinde herhangi bir kesinti yapılabilir mi?

Katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ödenmemesi durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Bu durumda şirket, ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden ek yönetim gideri kesintisi alabilir. Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, emeklilik planında belirtilmek kaydıyla bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine şirket tarafından ödenen sabit giderler, katılımcının birikiminden indirilebilir.

Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde birikimler değerlenmeye devam eder mi?

Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde de birikimler; katılımcının fon dağılımında yer alan emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam eder.

Şirketim düzensiz ödemeye girdiğimi bildirdi. Düzensiz ödeme nedir?

Vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir.

Ayrıca, 1 Ocak 2021 tarihinde yapılacak olan kesintilere ilişkin iade işleminden yararlanabilmek için sözleşmenin düzensiz ödeme statüsünde olmaması gerekmektedir.

Sözleşmemin düzensiz ödeme statüsünden çıkması için ne yapmam gerekir?

Sözleşmenin düzensiz ödeme statüsünden çıkabilmesi için, emeklilik sözleşmesinin katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarlarının tamamının defaten ödenmesi gerekmektedir.


 
 
International Organization for Pension Supervisors T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 
 
© 2008 Tüm hakları Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aittir. Sarıkanarya Sokak No: 18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: 1 34742 Kozyatağı/İSTANBUL
Tel: (216) 571 66 00 - (216) 445 85 58 Faks: (216) 571 66 01 - (216) 445 69 16
gri{creative}agency