Ana Sayfa | About EGM | İletişim | Site Haritası
 
 
Detaylı Arama
 


 
KATILIMCI HAKLARI

Sisteme katılmak için nereye başvurmak gerekir?

Sisteme katılmak için emeklilik şirketlerinin yetkilendirdiği dağıtım kanallarına (acente, banka, bölge müdürlükleri vb.) veya emeklilik şirketlerine WEB sitesi ya da çağrı merkezi aracılığıyla ulaşarak başvurmak gerekir.

Emeklilik planı nedir?

Emeklilik planı, katılımcıya sunulan fonlara, katkı payına, düzensiz ödemeye, giriş aidatına, yönetim gider kesintilerine ve fon toplam gider kesintilerine, planın mesafeli satışta sunulup sunulmayacağına dair bilgileri, bunlara ilişkin hesaplamaları ve emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına dair diğer teknik esasları içerir.

Emeklilik planları ile ilgili bilgilere nasıl ulaşabilirim?

Emeklilik planlarıyla ilgili bilgilere, emeklilik şirketlerinin WEB sitelerinden, müşteri hizmetlerinden ve çağrı merkezlerinden ulaşılabilmektedir

Bireysel emeklilik sistemine katılırken emeklilik planımı nasıl seçmeliyim?

Plan tercihi yapılırken plan dahilinde uygulanan giriş aidatı, yönetim gider kesintisi, ara verme durumunda uygulanacak kesintiler, plan kapsamında sunulan veya tercih edilen fonların performansları ve fon toplam gider kesintileri değerlendirilmelidir.

Ayrıca katılımcılar plan dahilinde sunulan fonların kendi yatırım stratejisiyle uyuşup uyuşmadığını, emeklilik şirketinin standart hizmetler dışında plan kapsamında ek hizmetler sunup sunmadığını, kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda emeklilik şirketinin kredi kartına uygulayacağı blokaj süresini öğrenmelidirler.

Bireysel emeklilik sözleşmesindeki haklar kimler tarafından kullanılabilir?

Bireysel emeklilik sözleşmesinde ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Bu sözleşmelerde, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler, sponsor veya işveren tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.

Mümeyiz küçükler ve kısıtlıların taraf oldukları emeklilik sözleşmelerinde hakların kullanılmasında 11/01/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 22/11/2001 tarihli 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır

Emeklilik planımı değiştirebilir miyim?

Katılımcı emeklilik planını bir yılda azami 4 kez değiştirebilmektedir. Bu yöndeki değişiklik talebi, emeklilik şirketine yazılı olarak veya şirketin çağrı merkezinden yahut şirketin İnternet sitesinde katılımcı, sponsor veya işveren adına oluşturulan güvenli sayfadan yapılır. Emeklilik şirketinin uygun görmesi halinde yeni emeklilik planına, plan değişiklik talebinin şirkete ulaşmasını müteakip on iş günü içinde geçiş yapılır ve yeni emeklilik sözleşmesi on iş günü içinde katılımcıya veya varsa sponsora veya işverene tercihleri doğrultusunda kalıcı veri saklayıcısı ile (kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) veya matbu olarak gönderilir.

Fon dağılımımı değiştirebilir miyim?

Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami altı kez değiştirilebilir.

Emeklilik şirketimi istediğim zaman değiştirebilir miyim?

Yeni bir emeklilik sözleşmesi kurulması durumunda birikimin ve devlet katkısı hesabındaki tutarların başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekmektedir. Başka şirketten aktarımla kurulan sözleşmenin tekrar aktarılabilmesi için ise ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekmektedir.

Başka şirkete aktarım işlemini gerçekleştirebilmek için ne yapmalıyım?

Aktarım talebi, ilgisine göre katılımcı, sponsor veya işveren tarafından yapılır. Şirket, aktarım talebinde bulunana beş iş günü içinde hesap özetini, aktarım bilgi formunu ve aktarım talep formunu gönderir. Şirket, talep sahibinin ilgili belgeleri, şirketin internet sitesinde kendi adına oluşturulan güvenli sayfadan alabilmesi için gerekli düzenlemeyi yapar. Talep sahibi, ilgili belgeler ile birlikte aktarım yapılacak şirkete başvurur. Aktarım yapılacak şirket, talebi uygun bulması halinde bir plan önerir ve planda öngörülen kesintilere ilişkin bilgi verir. Talep sahibi, ilgili planı tercih etmesi durumunda, aktarım işlemi için düzenlenmiş teklif formunu doldurarak imzalar veya güvenli elektronik iletişim araçları ile (kısa mesaj, elektronik posta, internet, faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemi) onaylar. Talep sahibi, imzaladığı veya güvenli elektronik iletişim araçları ile onayladığı aktarım talep formunu faks veya posta ile aktarım yapılacak şirkete gönderir. Aktarım yapılacak şirket en geç talebin kendisine ulaştığı tarihi takip eden iş günü aktarımı yapacak şirkete başvurur. Aktarımı yapacak şirket, bu talebin şirkete ulaştığı tarihten itibaren on işgünü içinde birikimi, devlet katkısı hesabına ilişkin tutarlarla birlikte aktarım yapılacak şirkete aktarır.

Aktarım işlemi sonrasında yeni sözleşmem ne zaman yürürlüğe girer?

Aktarım yapılan şirketteki emeklilik sözleşmesi, birikimin aktarıldığı tarihte, birikim bulunmaması halinde, varsa blokaj süresi tamamlandıktan sonra katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Aktarımla kurulan sözleşmem için de giriş aidatı öder miyim?

Aktarımla kurulan yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmaz.

Aktarım sonrası sisteme giriş tarihim değişir mi?

Hayır. Katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin hakları ile varsa hak kazanma sürelerine ilişkin hakları aktarım yapılan şirkette aynen korunur.

Emeklilik şirketimi değiştirirken ödemem gereken ek bir tutar olacak mı?

Başka bir emeklilik şirketine aktarım durumunda, aktarım yapılacak şirkete giriş aidatı ödenmesi gerekmemektedir. Ancak katılımcının mevcut sözleşmesi kapsamında ertelenmiş giriş aidatı varsa ve ilgili aktarım işlemi sözleşmenin 5. yılından önce yapılıyorsa, başka bir şirkete aktarım durumunda, sözleşmesinin bulunduğu şirket giriş aidatının ödenmemiş kısmını katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin ana para kısmından indirebilecektir. Anaparanın kesintiyi karşılamaya yetmediği durumlarda, katılımcıdan giriş aidatı ayrıca tahsil edilebilir.

Başka şirkete aktarım yaparken kredi kartımdan çekilen ancak henüz şirket hesaplarına intikal etmeyen (blokajdaki) katkı payı tutarım aktarım yapacağım şirkete aktarılacak mı?

Hayır. Blokaj süresi dolmayan katkı payı ödemeleri ile ilgili provizyonlar iptal edilecektir.

Başka şirkete aktarım işleminden önce bu hesaba ilişkin ileriye yönelik yapmış olduğum ödemeler varsa, bu ödemelerin durumu ne olacak?

Aktarım yapmadan önce ileriye yönelik olarak yapılan ödemeler birikimlerle birlikte aktarılacaktır.

Emeklilik şirketi başka şirkete aktarım talebimi yerine getirmeyebilir mi?

Emeklilik şirketi, giriş aidatı borcunu tahsil edene kadar katılımcıların aktarım talebini yerine getirmeyebilir.

Bireysel emeklilik sözleşmemi ve hesabımdaki birikimleri başka birine devredebilir miyim?

Bireysel emeklilik sözleşmesi ve hesaptaki birikimleri başka birine devretmek mümkün değildir.


Bireysel emeklilik hesabımdaki birikimlerimin bir kısmını başka bir şirkete aktarabilir miyim?

Birikimlerde kısmi aktarım söz konusu değildir, aktarım ancak birikimlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılabilir.
 

Aynı veya farklı şirketlerdeki hesaplarımı birleştirebilir miyim?

Hayır. Aynı veya farklı şirketlerdeki hesapların birleştirilebilmesi sadece emeklilik hakkının kullanılması esnasında emeklilik hakkının kullanılabilmesi için yapılabilmektedir. 

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden ayrılmak için ne yapmalıyım?

Sistemden ayrılmak için sözleşmenin bulunduğu şirkete başvurmak gerekmektedir. Şirket, ayrılma amacı ile yapılan başvurunun kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içinde, ayrılma bilgi formu, ayrılma talep formu ve hesap özetini güvenli elektronik iletişim araçları (kısa mesaj, elektronik posta, internet, faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemi) ile katılımcının erişimine sunar. Katılımcının, ayrılma talep formunu imzalayarak faks veya posta ile şirkete göndermesi halinde, bireysel emeklilik hesabındaki birikim ve devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılan tutarlar, formun şirkete ulaştığı tarihten itibaren yirmi iş günü içinde katılımcının belirttiği hesaba ödenir. 

Üç yıl önce sistemden ayrılmıştım. Yeni bir sözleşme akdetmem durumunda, önceki sisteme giriş tarihim geçerli olur mu?

Hayır. Emeklilik sözleşmesini sona erdirmesi halinde katılımcı, sona erdirilen sözleşme bakımından bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin haklarını kaybeder.  

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki birikimlerim haczedilebilir mi?

Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez, rehnedilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Örneğin, sistemde 36 aydır bulunmakta olan bir katılımcının 50.000 TL’lik birikime ulaştığı, haciz tarihinde aylık brüt asgari ücretin 1.201,5 TL olduğu varsayıldığında, bu katılımcının birikimlerinin 43.254 TL’lik (36 * 1.201,5 TL) bölümü haczedilemeyecektir.
 

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emekli olarak birikimlerimle yıllık gelir sigortası yaptırdım. Düzenli olarak aylık almaktayım. Aylıklarım üzerine alacaklılarım tarafından haciz konulabilir mi?

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası çerçevesinde ödemelerinin, aylık ödemeye isabet eden miktarının aylık brüt asgari ücret tutarı kadar olan kısmı nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez, rehnedilemez ve iflas masasına dahil edilemez.

Örneğin, Bireysel Emeklilik Sisteminden emekli olan bir kişinin yıllık gelir sigortasından aylık 1.500 TL almakta olduğu, haciz tarihinde aylık brüt asgari ücretin 1.201,5 TL olduğu varsayıldığında, aylık olarak ödenen 1.500 TL’nin, 1.201,5 TL’si hacze konu edilemeyecektir.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde birden fazla sözleşmem olduğunda haczedilemeyecek tutar nasıl hesaplanacak?

Haczedilemeyecek tutar, katılımcının tüm hesaplarındaki toplam birikimi üzerinden hesaplanacaktır.

Emeklilik şirketleri katılımcılara planları ve sözleşmeleri ile ilgili ne sıklıkta bilgilendirme yapacak?

Şirket her hesap dönemini müteakip on iş günü içinde hesap bildirim cetveli ile birlikte emeklilik planında yer alan parametrelerdeki ve mevzuattaki önemli değişikliklere ilişkin bilgi notunu katılımcının tanımlı e-posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine gönderir.

Takvim yılının her üç aylık döneminde katılımcıya elektronik postayla ve şirketin WEB sitesi aracılığı ile yatırım araçlarına ilişkin genel bilgileri, finansal piyasalardaki güncel gelişmeleri, sunulan fonlara ilişkin yatırım ve performans bilgilerini, katılımcının maruz kalabileceği yatırım risk, ve diğer finansal riskleri içeren bilgilendirmede bulunulur.

Ayrıca katılımcılar herhangi bir zamanda birikimlerine ilişkin bilgilere emeklilik şirketinin çağrı merkezi, WEB sitesi veya Takasbank aracılığı ile ulaşabilmektedirler.

Emekliliğe hak kazanılmadan asgari iki yıl önce birikimin mali piyasalardaki risklerden daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla katılımcının düşük risk düzeyine sahip fonlara geçişi ile ilgili değerlendirme yapmasını sağlamak üzere katılımcıya öneride bulunur.


 
 
International Organization for Pension Supervisors T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 
 
© 2008 Tüm hakları Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aittir. Sarıkanarya Sokak No: 18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: 1 34742 Kozyatağı/İSTANBUL
Tel: (216) 571 66 00 - (216) 445 85 58 Faks: (216) 571 66 01 - (216) 445 69 16
gri{creative}agency