Ana Sayfa | About EGM | İletişim | Site Haritası
 
 
Detaylı Arama
 


 
STOPAJ İADESİ

Kanun değişikliğinden önce sistemden ayrılmıştım. Kesilen stopaj tutarını geri alabilir miyim?

29.08.2012 tarihinden önce emeklilik şirketleri tarafından yapılan ödemeler üzerinden alınan vergilerin, ödemeye konu toplam birikim tutarından (varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı payları indirilerek bulunan tutar üzerinden yürürlükte olan orana göre hesaplanan tutarı aşan kısmı iade edilir. İadenin yapılabilmesi için başvurunun 29.08.2012 tarihinden itibaren bir yıl içinde tevkifatın yapıldığı vergi dairelerine yapılması ve dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.


Hangi vergi dairesine başvurmam gerekiyor?

Stopaj kesintisinin yatırıldığı vergi dairesine başvurulması gerekmektedir, ilgili vergi dairesini emeklilik şirketinizden öğrenebilirsiniz.


29.08.2012 tarihinden önce sistemden ayrılan ve stopaj kesintisi yapılan herkes iade için başvurabilir mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan iade işlemlerinde, Vergi Usul Kanununun düzeltme zamanaşımı hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. Buna göre, 01.01.2007 tarihinden önce sistemden ayrılan katılımcılardan yapılan stopaj kesintileri, zamanaşımına uğradığından stopaj iadesi yapılmayacaktır.


Kesilen stopaj tutarının tümünü geri alabilir miyim?

Kesilen stopaj tutarının tamamı değil, irat tutarına isabet eden vergi tutarını aşan kısım iade edilmektedir. İade işlemlerine esas irat tutarı; ödemeye konu toplam birikim tutarından, (varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı payları indirilerek hesaplanmaktadır.

Hesaplanan irat tutarına isabet eden vergi;
- 10 yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler için %15,
- 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar için %10,
- bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler için %5
oranı dikkate alınmak suretiyle tespit edilmektedir.


Stopaj tutarını geri alabilmek için ne yapmalıyım?

29 Ağustos 2013 tarihine kadar, ilgili emeklilik şirketi tarafından düzenlenmiş olan sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yapılan kesintileri gösteren belgenin bir örneği ile tevkifatın yatırıldığı vergi dairesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Tevkifat nedeni ile dava açılmış olması durumunda, hak sahiplerinin davanın görüldüğü yargı merciine davaya ilişkin bilgileri içeren bir feragat dilekçesiyle başvurmaları ve söz konusu davadan feragat edilmesi ve feragat edildiğini gösterir şerhli dilekçe örneğinin veya bu belge temin edilemediği takdirde mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneğinin diğer belgelerle birlikte ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Maliye Bakanlığınca, hak sahiplerince yapılan red ve iade taleplerinin, başvuruda eksiklik bulunmaması koşuluyla, Vergi Usul Kanununun düzeltme zamanaşımı hükümleri dikkate alınarak yerine getirileceği, hak sahiplerince daha önceki bir tarihte ilgili vergi dairesine düzeltme başvurusunda bulunulmuş olması halinde, düzeltme zamanaşımı hükümlerinin uygulanmasında bu başvuru tarihinin dikkate alınacağı belirtilmektedir.


Hangi tarihe kadar başvurmam gerekiyor?

Müracaatlar, 29.08.2013 tarihinde sona ermiştir.


Stopaj iadesi için Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne gönderdiğim başvuru belgelerim hakkında nasıl bilgi edinebilirim?

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’nin WEB sitesi (http://www.bmvdb.gov.tr/besekran/) bağlantısında yer alan “Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigortası Geri Ödemeleri Kapsamında Yapılan Başvuruların Evrak Girişi Tamamlanan Hak Sahipleri Sorgulama Ekranı” aracılığıyla evrak girişi yapılan başvurular görüntülenebilmektedir.


 
 
International Organization for Pension Supervisors T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 
 
© 2008 Tüm hakları Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aittir. Sarıkanarya Sokak No: 18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: 1 34742 Kozyatağı/İSTANBUL
Tel: (216) 571 66 00 - (216) 445 85 58 Faks: (216) 571 66 01 - (216) 445 69 16
gri{creative}agency