Ana Sayfa | About EGM | İletişim | Site Haritası
 
 
Detaylı Arama
 


 

VAKIF VE SANDIKLARDAN AKTARIM

Şirketimiz, çalışanları için emekliliklerine yönelik olarak birikim yapmaktadır. Ancak bu birikimleri bireysel emeklilik sistemine aktarmak istemekteyiz. Bu konuda herhangi bir kolaylık sağlanacak mı?

4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi hükümleri kapsamında yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16 Nisan 2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimlerin ve taahhütlere ilişkin tutarlar (plan esaslarına göre aktarım tarihine kadar mutad yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil), 31.12.2017 tarihine kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir. Aktarıma ilişkin tutarlar, gelir vergisi, kurumlar vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisinden gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. Ayrıca bu şekilde bireysel emeklilik sistemine giren katılımcılardan giriş aidatı alınmayacak, aktarılan tutar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

Vakfımızın üyeleri için emekliliklerine yönelik olarak emekli sandığı bulunmaktadır. Üyelerimize emekli olduklarında alacakları tutara ilişkin olarak bazı taahhütlerimiz var. Mevcut birikimlerle satın alınmış bazı menkul ve gayrimenkuller bulunuyor. Bireysel emekliliğe geçiş koşullarımız nasıl olacak?

Bireysel emeklilik sistemine yapılacak aktarımlarda hizmet sunucusu, aktifinde bulunan varlıkları nakde dönüştürüp, aktarım tutarını emeklilik şirketine nakden ödeyecektir. 31.12.2017 tarihine kadar aktarımın gerçekleşmesi halinde, aktarımın yapılması amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz ve iştirak hissesi satışından doğan kazancın, aktarılan kısma isabet eden tutarı kurumlar vergisinden müstesnadır. Aktarım kapsamında yapılan işlemler aktarılacak tutarla sınırlı olmak üzere her türlü harçtan, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır. Ayrıca bu şekilde bireysel emeklilik sistemine giren katılımcılardan giriş aidatı alınmayacak, aktarılan tutar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Geleceğe yönelik taahhütlerle ilgili olarak aktüeryal hesaplamaların yapılması ve bireysel emeklilik sistemine yükümlülük değil fon olarak aktarım yapılması gerekmektedir.

Konu hakkındaki detaylı teknik bilgiye Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik'ten ulaşabilirsiniz.

Hangi dernek, vakıf, sandık ve kuruluşlar aktarım yapabilir?

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik birikim veya taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri aktarım yapabilir.

17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki kuruluşların çalışanları için kurdukları sandıkların, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi zorunlu olan kısmı bireysel emeklilik sistemine aktarılamaz. Bununla beraber bu kısmın dışında kalan birikimler bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir.

Aktif / Pasif üye kimdir?

Aktif üye: Emeklilik taahhüt planına göre henüz emekli olmamış veya emekliliğe yönelik kendisine herhangi bir ödeme yapılmamış üyeler veya çalışanlardır.

Pasif üye: Emeklilik taahhüt planına göre kendilerine maaş ve/veya gelir bağlanmış olan üyeler veya çalışanlar ile bunların hak sahipleridir.

Tanımlanmış fayda / Tanımlanmış katkı esası ne demektir?

Tanımlanmış fayda esası, emeklilik birikimi olarak ödenecek tutarların, alınan katkılarla ilişkili olmaksızın üyeler veya çalışanların maaşları ya da hizmet süresine bağlı olarak belirlenmesidir.

Tanımlanmış katkı esası, emeklilik birikimi olarak katılımcıya ödenecek tutarların, emeklilik taahhüt planı kapsamında alınan katkılar ile bunların getirilerine bağlı olarak belirlenmesidir.

Emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimlerin ne kadarı aktarılabilecektir?

16.04.2012 tarihi itibari ile mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar, 31.12.2017 tarihine kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir. Kısmen aktarım durumunda emeklilik taahhüt planının aktüeryal dengesine ilişkin duyarlılık analizi gereklidir.

Aktarım tutarları üzerinden herhangi bir kesinti yapılacak mı?

Aktarım tutarı üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacak ve aktarımı yapılacak sözleşmelerden giriş aidatı alınmayacaktır.

Aktarımlar için son tarih nedir?

Kanunda tanımlanmış aktarım avantajları 31.12.2017 tarihinde sona erecektir.

Vakfımızın yetkili organları aktarım için karar almadı. Ben bireysel olarak, emeklilik taahhüt planı kapsamındaki tutarlarımı bireysel emeklilik sistemine aktarabilir miyim?

Emeklilik taahhüt planınız tanımlanmış katkı esasına göre yürütülüyorsa, vakfın yetkili organlarınca karar alınması şartı aranmayabilir.

İlgili Mevzuat

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik  
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  
Dernek, Vakıf , Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Genelge (2014/7) Ekler 
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Sektör Duyurusu (2014/11)  

 
 
International Organization for Pension Supervisors T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 
 
© 2008 Tüm hakları Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aittir. Sarıkanarya Sokak No: 18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: 1 34742 Kozyatağı/İSTANBUL
Tel: (216) 571 66 00 - (216) 445 85 58 Faks: (216) 571 66 01 - (216) 445 69 16
gri{creative}agency