Page 12 - 2011GR
P. 12

Bireysel Emeklilik Sistemi 2011 GeliÅŸim Raporu
  1- BÄ°R YILI GERÄ°DE BIRAKIRKEN

  1.1 Dünya Ekonomisindeki
           GeliÅŸmeler

  Küresel ekonomik krizin Dünya ekonomisi üzerindeki etkileri     2010 yılında gelişmiş ülkelerde %1,60, gelişmekte olan ülkelerde
  2011 yılında da devam etmiştir Euro Bölgesinde artarak devam     %6,10 olan enflasyon oranının, 2011 yılında gelişmiş ülkelerde
  eden riskler, 2010 yılında yaşanan toparlanmayı tehdit etmeye    %2,6,0 gelişmekte olan ülkelerde %7,50 olarak gerçekleşmesi
  başlamıştır. Yüksek işsizlik oranlarının ekonomik büyüme       beklenmektedir. IMF 2012 yılı enflasyon beklentisini gelişmiş
  üzerindeki olumsuz etkileri 2011 yılında da devam etmiştir.     ülkelerde %1,40, gelişmekte olan ülkelerde ise %5,90 olarak
  2011 yılında %3,80 büyüyen dünya ekonomisinin, 2012 yılında     güncellemiştir. (IMF, World Economic Outlook Eylül 2011 )
  %3,30 büyüyeceği tahmin edilmektedir. 2012 yılında gelişmekte
  olan ülkelerin %5,40, gelişmiş ülkelerin ise %1,20 büyüyeceği;    2011 yılına ilişkin düşük büyüme beklentisi ve yeterince istihdam
  ABD’de %1,80 büyüme, Avrupa’da ise %0,50 ekonomik daralma      yaratılamaması nedeniyle işsizlik oranlarında belirgin bir iyileşme
  olacağı tahmin edilmektedir. Bu da ekonomik krizin etkilerinin    beklenmemektedir. İşsizlik oranı 2011 yılında ABD’de %9,10,
  özellikle Avrupa’da süreceğini göstermektedir. (IMF, World      Euro bölgesinde % 9,90, Japonya’da ise %4,90 olarak tahmin
  Economic Outlook Update Ocak 2012 )                 edilirken, 2012 yılında ise ABD’de işsizliğin %9,00’a düşeceği,
                                     Euro bölgesinde % 9,90 olarak devam edeceği ve Japonya’da
  Mali disiplindeki bozulmanın da etkisi ile uluslararası kredi    ise %4,80’e düşeceği öngörülmektedir. (IMF, World Economic
  derecelendirme kuruluşları İspanya, Portekiz, Belçika, Kıbrıs    Outlook Ekim 2011, Selected Advanced Economies: Real GDP,
  Rum Kesimi, Ä°talya, Yunanistan, Ä°rlanda, Fransa, Avusturya,     Consumer Prices, Current Account Balance, and Unemployment
  Malta, Slovakya ve Slovenya’nın notları ile birlikte EFSF (Avrupa  Data)
  Finansal İstikrar Fonu)’nin de notlarını düşürdü. Böylece Euro
  Bölgesi’nin 17 ülkesinden 12’sinin kredi notlarını düşürmüş oldu.  2011 yılında metal ve tarımsal hammadde fiyatlarında meydana
  2011 yılında ABD ekonomisinde beklenenden düşük gerçekleşen     gelen değişikliklerden de krizin etkilerinin devam ettiği
  büyüme, istihdamda yeterli iyileşme sağlanamaması, borçlanma     gözlemlenmiştir. 2010 yılının Aralık ayında tarımsal hammadde
  limitine ulaşılması, yüksek kamu borçları ve bütçe açıkları, karar  fiyat endeksi 146,9, metallerin fiyat endeksi 233,6 iken, 2011
  alma süreçlerinde yaşanan gecikmeler, bankacılık kesiminde      Aralık ayı verilerine göre tarımsal hammadde fiyat endeksi
  yaşanan problemlerin devam etmesi gibi nedenlerle ABD’nin      130,6’ya, metallerin fiyat endeksi ise 192,1’e düşmüştür.
  kredi notu 6 Ağustos 2011 tarihinde ilk kez düşürüldü.        (2005=100).

  Avrupa Birliği, 2010 yılında finansal istikrarı korumak amacıyla   2011 yılında Orta Doğu’daki risklerin giderek yükselmesi sebebiyle
  Almanya ve Fransa’nın öncülüğünde Avrupa Finansal          petrol fiyatları başta İran, Libya ve Suriye olmak üzere tüm Orta
  İstikrar Fonu (EFSF) kurdu. Fon 440 milyar Euro borç verme      Doğu’da artmaya devam etmiştir. 2010 yılında ortalama 79 ABD
  kapasitesine sahiptir. Fondan şu ana kadar sadece Portekiz      Doları olan petrol varil fiyatı, 2011 yılı ortalaması 104 ABD Doları
  ve İrlanda yararlanmıştır. Yunanistan Hükümeti ile Euro       seviyelerine ulaşmıştır. Dünya Bankası 2012 yılı petrol varil fiyatı
  Bölgesi Maliye Bakanları (Eurogroup) 21 Şubat 2012 tarihinde     beklentisini Ocak 2012 raporunda 98,2 ABD Doları olarak revize
  anlaşmaya varmışlardır. Anlaşmaya göre Yunanistan’ın kamu      etmiştir. (WorlBank Global Economic Prospects Ocak 2012)
  borcunun kademeli olarak azaltılması ve 2020 yılında GSYH’nin
  % 120,5’i seviyesine düşürülmesi hedeflenmiştir. Üye ülkelerin    EUR/USD paritesi 2010 yılı sonunda 1,3254 iken, ABD doları
  EFSF aracılığıyla Yunanistan’a 2014 yılına kadar 130 milyar     EURO karşısında değer kazanarak 2011 yılı sonunda parite
  Euro’ya kadar ek katkı sağlamaları kararlaştırılmıştır. Özel sektör 1,2938’e düşmüştür. USD/YEN paritesi ise 2010 yılı sonunda
  katılımı (PSI) kapsamında, özel sektörün borç takasına ilişkin    81,51 iken, 2011 yılı sonunda 77,46’ya düşmüştür. (TCMB)
  genel hükümler üzerinde anlaşma sağlanmış ve nominal kesinti
  oranı % 53,50 olarak belirlenmiştir. Eurogroup, bu anlaşmanın    2011 yılı içinde, Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında
  Yunan tahvilleri bulunduranların takasa davet edilmesi için     değişikliğe gitmiştir. Amerikan Merkez Bankası (FED-Federal
  uygun bir zemin hazırladığını ifade etmiştir. Başarılı bir özel   Reserve Banks) faiz oranlarını %0,25 seviyesinde tutmaya
  sektör katılımının uygulanmasının ikinci kurtarma programı için   devam ederken, Avrupa Merkez Bankası Temmuz ayında faizleri
  önemine dikkat çeken Eurogroup, özel sektörün borç takasına     %1,50 seviyelerine çıkardıktan sonra Aralık ayında tekrar
  yüksek katılımının Yunanistan’ın borç sürdürülebilirliğine önemli  %1,00’e indirmiştir. İngiltere Merkez Bankası faiz oranını %0,50
  katkı sağlayacağını ifade etmiştir.                 seviyesinde, Japonya Merkez Bankası ise %0,10 seviyesinde
                                     tutmaya devam etmiÅŸtir.
  Global ekonominin büyümesine paralel olarak dünya ticaret
  hacmi 2011 yılında %6,90 büyümüştür. 2012 yılında dünya ticaret
  hacminin %3,80, 2013 yılında %5,40 büyümesi beklenmektedir.
  (IMF, World Economic Outlook Update Ocak 2012 )

10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17