Page 13 - 2011GR
P. 13

Bireysel Emeklilik Sistemi 2011 GeliÅŸim Raporu
                                                                              1- BÄ°R YILI GERÄ°DE BIRAKIRKEN

1.2 Türkiye Ekonomisindeki
         GeliÅŸmeler

2010 yılında %9,00 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi,        Ocak-Kasım 2010 döneminde net doğrudan uluslararası yatırım
dünyada sürmekte olan ekonomik krize rağmen, 2011 yılının ilk    girişi (fiili giriş) 7.094 milyon ABD doları olarak gerçekleşmişken,
çeyreğinde %12,00, ikinci çeyreğinde %8,80, üçüncü çeyreğinde    2011 yılında giriş 12.084 milyon ABD doları düzeyinde
%8,20 oranında büyüme kaydetmiştir. 2010 ve 2011 yıllarındaki    gerçekleşmiştir. 2011 yılına ait uluslararası doğrudan yatırım
büyüme, esas olarak özel tüketim ve sabit sermaye yatırımları    girişinin 2.775 milyon ABD doları elektrik, gaz ve su sektöründen,
kaynaklı gerçekleşmiştir. Yurtiçi talepteki canlanma özellikle    5.470 milyon ABD doları mali aracı kuruluşların faaliyetlerinden
imalat sanayi, inşaat, ticaret ve ulaştırma sektörlerinde yüksek   kaynaklanmıştır. (Ekonomi Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan
katma değer artışlarını beraberinde getirmiştir. (TÜİK)       Yatırım Verileri Bülteni Ocak 2012)

Dünya ekonomisindeki belirsizliklere ve özellikle EURO        2011 yılı Eylül ayı itibarıyla toplam mevduat (bankalar arası
bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine     hariç), 2010 yılı sonuna göre %11,40 oranında artmıştır. Bu
rağmen, 2011 yılı Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızını     dönemde yabancı para mevduatlarının, Türk Lirası mevduatlara
sürdürdüğü bir yıl olmuştur. Küresel ekonomide yaşanan        göre daha hızlı artış göstermesi ve döviz kurlarında meydana
gelişmelere ilişkin endişeler, Türkiye’de de zaman zaman piyasaları gelen artış sonucunda, 2010 yılı sonunda % 28,70 olan yabancı
tedirgin etmesine rağmen, sahip olunan yüksek büyüme oranı      para mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı 2011 yılı
ve mali disiplinin devam etmesi sonucu, ülke ekonomisi özellikle   Eylül ayı itibarıyla % 31,10’a yükselmiştir. 2011 yılı Eylül ayı
gelişmekte olan ülkeler ve Avrupa ekonomileri içindeki yerini    itibarıyla, Ağustos ayı sonuna göre yurtiçi yerleşiklerin yatırım
korumuştur. Türkiye ekonomisinin 2011 yılında %7,50 oranında     portföyleri arasında en yüksek artış yabancı para mevduatlarında
büyümesi beklenmektedir. Bununla birlikte Devlet Planlama      gerçekleşmiştir. Aynı dönemde katılım bankaları hesapları, Türk
Teşkilatı 2012 yılı büyüme oranını %4, IMF ise %2 olarak tahmin   Lirası mevduatlar ve emeklilik yatırım fonları yurtiçi yerleşiklerin
etmektedir. (DPT Temel Orta Vadeli Program 2012-2014), (IMF     portföyleri arasında artış gösteren diğer yatırım araçları olmuştur.
Türkiye Ocak 2012)                          (DPT, Ekonomik Gelişmeler Kasım 2011)

2011 yılında TÜFE için %5,30 olarak hedeflenen enflasyon oranı    Para Politikası Kurulu, finansal istikrarı ve fiyat istikrarını birlikte
yıl içinde %7,80 olarak revize edilmiştir. 2011 yıl sonu itibarıyla gözetebilmek açısından yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verilerin,
ÜFE %13,33, TÜFE %10,45 olarak gerçekleşmiştir. TÜFE’de       iç ve dış talep arasındaki dengelenmenin öngörüldüğü şekilde
hedeflenen enflasyon oranından uzak bir sonuç ortaya çıkmıştır.   sürdüğünü teyit etmiştir. Tüketim talebi yavaşlarken, net
Bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında endeksteki en   ihracatın büyümeye katkısı artmaktadır. Bu çerçevede, cari
yüksek artış %18,50 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda     işlemler dengesindeki iyileşme eğilimi belirginleşmektedir. 2011
gerçekleşmiştir. Artışın yüksek olduğu diğer harcama grupları    yılının Aralık ayında alınan kararlarla, politika faizi olan bir hafta
sırasıyla çeşitli mal ve hizmetler (%17,14), ulaştırma (%12,22),   vadeli repo ihale faiz oranı %5,75 olarak sabit tutulmuştur. Aynı
gıda ve alkolsüz ve içecekler (%12,21), ev eşyası (%11,04)’dır.   dönemde politika faizindeki indirime ek olarak, TCMB gecelik
IMF 2012 yılı için Türkiye enflasyon oranını %6,40 olarak tahmin   borçlanma faizini %5,00 seviyesinde tutmuştur. (Para Politikası
etmektedir. (IMF Turkey January 2012) Merkez Bankası ise 2012    Kurulu Kararı 22 Aralık 2011)
yılı için %5,20 olarak hedeflenen enflasyon oranını daha sonra
%6,50 olarak revize etmiştir. (TCMB)                 Para Politikası Kurulu’nun 4 Ağustos 2011 tarihinde yaptığı
                                   toplantıda, Merkez Bankası’nın 5 Ağustos 2011 tarihinden
2011 yılı bütçe gelirleri bir önceki yıla oranla %16,40 artarak   itibaren gerek gördüğü günlerde döviz satım ihaleleri yoluyla
295,9 milyar TL, bütçe giderleri ise % 6,40 artarak 313,3 milyar   piyasaya döviz likiditesi sağlamasına karar verilmiştir. Bu
TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe açığı 2010 yılında 40,08 milyar   karar doğrultusunda Merkez Bankası özellikle 26, 27, 28 ve
TL iken, 2011 yılında %56,50 oranında azalarak 17,4 milyar      29 Aralık 2011 tarihlerinde piyasaya satım yönünde doğrudan
TL olmuştur. Bütçe gelirlerindeki büyük artış 6111 sayılı Vergi   müdahalede bulunmasına rağmen yıl sonunda dolar kuru 1,88-
Affı Kanunu kapsamında yapılandırılmış olan borç taksitlerinin    1,90 bandına oturmuştur. Merkez Bankasının 2012 yılı başında
tahsilatlarından kaynaklanmaktadır. (Maliye Bakanlığı Aralık Ayı   da kararlı duruşuna devam etmesi ve uluslararası piyasalardan
Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu)                    gelen olumlu haberler ve artan risk iştahının etkisi ile Şubat ayı
                                   sonunda dolar kuru 1,74 seviyelerine gerilemiÅŸtir.
2011 yılında ihracat %18,50 artarak 134,9 milyar ABD doları,
ithalat ise %29,80 artarak 240,8 milyar ABD doları olarak      Orta Vadeli Program’a göre 2012 yılında ekonominin %4,00
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış ticaret açığı 71,6 milyar ABD   büyümesinin yanı sıra, enflasyonun %5,20, istihdamın %44,50,
dolarından 105,9 milyar ABD dolarına yükselmiştir. 2010 yılında   işsizliğin %10,40 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
%61,40 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2011 yılında     İhracatın 148,5 milyar ABD doları, ithalatın 248,7 milyar ABD
%56’ya gerilemiştir. (TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri Aralık 2011) doları düzeyinde gerçekleşerek, dış ticaretin 100,2 milyar ABD
2010 yılında 352,8 milyar TL olan iç borç stoku, 2011 yılında    doları açık vermesi öngörülmektedir. Merkezi yönetim bütçe
artarak 366,43 milyar TL’ye yükselmiştir. 2011 sonu itibarıyla iç  gelirlerinin, merkezi yönetim bütçe harcamalarına oranla daha
borç stokunun tümü devlet tahvillerinden oluşmaktadır. 2010     fazla artmasına bağlı olarak 2012-2014 yıllarında merkezi
yılı sonunda borçlanmanın ortalama vadesi 43,8 ay iken, 2011     yönetim bütçe açığının giderek azalacağı ve sırasıyla 21,1,
yılı sonunda borçlanma ortalama vadesinin artarak 44,2 aya      21,7, 18,1 milyar TL olacağı beklenmektedir. (DPT, Orta Vadeli
çıkması beklenmektedir. (Hazine Müsteşarlığı Kasım 2011 Borç     Program 2012-2014)
Ä°statistikleri)

                                                                                              11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18