Page 14 - 2011GR
P. 14

Bireysel Emeklilik Sistemi 2011 GeliÅŸim Raporu
  1- BÄ°R YILI GERÄ°DE BIRAKIRKEN

  1.3 Türkiye’de Sosyal Güvenliğe
           Ä°liÅŸkin GeliÅŸmeler

  Türkiye’de 2011 yılında Sosyal Güvenliğe ilişin en önemli        düzenleyici niteliktedir. İşverenler tarafından gizli işçi maliyeti
  gelişme ve tartışmalar Kıdem Tazminatı Reformu ve Genel Sağlık     olarak gözlemlenen Kıdem Tazminatının, oluşturulacak yeni yasa
  Sigortası konularında yaşanmıştır.                   ile işverenlerin özellikle işten çıkışlardaki likidite problemlerine
                                      de bir çözüm sağlaması ve işçi haklarının güvence altına alması
  22 Mayıs 2003 tarihinde kabul edilen 4857 sayılı İş Kanununun      planlamaktadır.
  Geçici 6. Maddesi “Kıdem Tazminatı için bir Kıdem Tazminatı
  Fonu kurulur. Kıdem Tazminatı Fonuna ilişkin Kanunun          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8 Şubat 2012 tarihinde
  yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475      toplanan Üçlü Danışma Kurulu’nda, Türk-İş ve Hak İş
  sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre Kıdem       Konfederasyonlarına “Ulusal İstihdam Stratejisi (UİSB) Taslağı
  Tazminatı hakları saklıdır.” hükmü gereği Kıdem Tazminatı Fonu     (2012-2023)” ile “Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı Taslağı
  kurulması planlanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak Çalışma ve       (2012-2014)” metinlerini sunmuştur. Konfederasyonlara görüş
  Sosyal Güvenlik Bakanlığının oluşturduğu bir bilim kuruluna       bildirmeleri için 23 Şubata kadar süre veren Bakanlık, alınacak
  “Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı Taslağı” hazırlama         görüşlerden sonra taslağa son şeklinin verilerek TBMM’ye
  görevi verilmiş ve 2004 yılında Kıdem Tazminatı Fonu Taslağı      sunulacağını bildirmiştir.
  yayınlanmıştır. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine taslak aynı
  yıl geri çekilmiştir. Daha sonra 2011 yılının Şubat ayında Çalışma   Sosyal Güvenlik Reformu çerçevesinde, 1 Ekim 2008 tarihinde
  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Ulusal İstihdam Strateji Belgesi     5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
  Taslağı”nı hazırlamıştır.                        yürürlüğe girmesi ile birlikte 4/a (işçi), 4/b (Bağ-Kur-kendi
                                      adına ve hesabına bağımsız çalışan), 4/c (memur)’ler için Genel
  Ulusal İstihdam Strateji Belgesinde Kıdem Tazminatı konusunda      Sağlık Sigortası (GSS) hayatımıza girmiş oldu. Genel Sağlık
  alınacak politika ve tedbirler ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerin  Sigortası uygulamasının hayata geçirilmek istenmesinin ana
  yapılması planlanmaktadır.                       nedeni istisnasız herkesin sağlık güvencesine kavuşturulmasıdır.
                                      28 Aralık 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan Genel Sağlık
  -Tüm işçilerin erişebileceği, bireysel hesaba dayalı ve mali açıdan   Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil Ve İzleme Sürecine
  sürdürülebilir bir Kıdem Tazminatı Fonu kurulacaktır.          İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 1 Ocak 2012
  -Kıdem Tazminatı uygulaması kazanılmış hak kaybına neden        tarihinde hiçbir sağlık güvencesi olmayanlar için de Genel Sağlık
  olmayacaktır.                              Sigortası uygulaması başlamış oldu.
  -Kıdem Tazminatı Fonu gelirleri işveren tarafından yatırılacak
  olan primlerden oluşacaktır.                      Gelir testi kişinin çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirinin
  -Prim oranları belirlenirken işverenin mevcut Kıdem Tazminatı      belirlenmesine ilişkin nesnel yöntemdir. Gelir testinin amacı
  yükü arttırılmayacaktır.                        ailelerin Genel Sağlık Sigortası primlerinin kim tarafından
  -Kıdem Tazminatı Fonu’na işverenin ödeyeceği prime geçici        ödeneceğini ve ne kadar olacağını belirlemektir. Gelir testi
  olarak İşsizlik Sigorta Fonu’ndan katkı yapılacaktır.		         işlemleri; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma
  -En az 10 yıl kıdemi olan işçilere, işsiz kaldıkları dönemde Kıdem   Genel Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve
  Tazminatı hesabından kısmen para çekme hakkı verilecek,         Dayanışma Vakıfları tarafından yapılacaktır. Gelir testinde,
  hesapta kalan bakiye ise emeklilikte ödenecektir.            aile içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte
  -Bir yıllık çalışma karşılığında verilen Kıdem Tazminatı miktarı,    birinden az olması durumunda genel sağlık sigortası primi devlet
  uzun vadede OECD ortalamasına çekilecektir.	              tarafından ödenecektir.

  Kıdem Tazminatlarının oluşturulacak bir fona devri şeklinde       Ocak-Aralık 2011 dönemi geçici verilere göre, ekonomideki
  planlanan reform özellikle iş gücü piyasasının düzenlenmesi       gelişmelere paralel olarak sosyal güvenlik açıkları geçen
  yönünde yapılan uluslararası uygulamalara paraleldir. Nitekim      yıla göre azalarak 26,7 milyar TL’den 16,23 milyar TL’ye
  son günlerde Kıdem Tazminatı reformunun Avusturya modeline       gerilemiş, bütçeden yapılan transfer ise 52,77 milyar TL olarak
  uygun olarak yasallaşabileceği fikri ivme kazanmıştır. Bunun      gerçekleşmiştir. 2011 yılı Aralık ayı sonunda sosyal güvenlik
  en önemli nedeni ise, Avusturya sisteminin reformdan önceki       kapsamındaki kişi sayısının (64.088.819) toplam nüfusa oranı
  yapısı itibariye ülkemizde uygulanan sisteme benzerliği ve       %86,00’ya ulaşmıştır. Toplam aktif sigortalı sayısı 17.374.631
  reformdan sonraki sağlıklı işleyişi olarak nitelendirilebilir. Bu    ve dosya bazında pasif sigortalı sayısı ise 9.274.682 olarak
  yönde yapılan reform, işgücü piyasasındaki esnekliğin ve        gerçekleşmiştir. Aktif sigortalıların %66,00’sı 4/a’ya (eski SSK),
  hareketliliğin arttırılmasını ve rekabete açık bir iş gücü piyasasının %19,00’u 4/b’ye (eski Bağkur), %15,00’i 4/c’ye (eski Emekli
  oluşturulmasını hedeflediğinden dolayı iş gücü piyasasını        Sandığı) tabi çalışanlardan oluşmaktadır.

12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19