Page 5 - 2011GR
P. 5

Bireysel Emeklilik Sistemi 2011 GeliÅŸim Raporu

Tablo ve Grafikler

Toplam Katkı Payının Sözleşmelerin Kuruluş        Katılımcıların Coğrafi Bölgeler ve Yaş Aralıklarına Göre
Gerekçelerine Göre Dağılımı (TL)			
                          16   Oransal Dağılımı (%)				                 29

Sözleşme Adedinin ve Toplam Katkı Payının Gelişimi	 16  Katılımcıların ve Fon Büyüklüğünün
                             Gelir Aralıklarına Göre Dağılımı (%)			
                                                          29

Yatırıma Yönlenen Toplam Tutar-Fon Tutarı     17   Katılımcıların Sahip Oldukları
Karşılaştırması (TL)				                 Sözleşme Adetlerine Göre Dağılımı (%)		

                                                          30

Şirket Katılımcılarının Fon Büyüklüğü (TL)		    17

                             Emeklilik Şirketleri Detayında Katılımcı Yaşları		    30

Ödemelerin Dağılımı				              18

Yürürlükte ve Sonlanan Sözleşmelerin Dağılımı	   18   Katılımcıların Sahip Oldukları              30
                             Sözleşme-Sertifika Türlerine Göre Dağılımı (%)	

Sözleşme-Sertifikalarda Türlere ve Fon       18   Sistemden Ayrılan Katılımcıların             31
Büyüklüğüne Göre Oransal Dağılım			            Tekrar Sisteme Girme Oranı			

Sözleşmelerin Coğrafi Bölgelere Göre Oransal       İllere Göre Katılımcı Artış Oranları (%)		        31
Dağılımı						
                          19

                             Katılımcıların Sisteme Giriş Yaşı			           32

Hak Kazanma Sürelerine Göre Dağılım		       19

Sözleşmelerin Ödeme Periyoduna Göre Dağılımı	   19   Toplam Katkı Payının Dağıtım Kanalına Göre        32
                             Oransal Dağılımı (%)				

Sonlanan Sözleşme-Sertifikaların Sonlanma     20   Fon Büyüklüğünün                     33
Nedenine Göre Dağılımı				                Birikim Tutarı Aralıklarına Göre Dağılımı		

Yürürlükteki ve Sonlanmış Sözleşmelerin Yıllara  20   Fon Büyüklüğünün Katılımcıların BES’teki         33
Göre Dağılımı					                    Kıdem Ayına Göre Dağılımı				

Yıllara Göre Yeni Sözleşme Girişleri			      21   Katkı Payının Dağıtım Kanalı ve
                             Ödeme Periyoduna Göre Oransal Dağılımı (%)	
                                                          34

Sistemde Geçirdikleri Süreye Göre         21   Kümülatif Katkı Payının
Sözleşmelerin Birikimi (TL)				              Ödeme Tiplerine Göre Tarihsel Seyri			

                                                          34

Sistemde Geçirdikleri Süreye Göre         22   Katılımcı Cinsiyetine Göre
Sözleşmelerin Dağılımı				                Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payları			

                                                          35

Sözleşmelerin Yürürlüğe Giriş Ayına Göre      22   Coğrafi Bölgelere Göre
Sonlanma Oranı (%)				                  Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payları			

                                                          35

Kendi İsteğiyle Sonlanan Sözleşmelerin       23   Ödeme Periyoduna Göre
Kıdem Ayına Göre Dağılımı				               Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payları			

                                                          36

Yeni Sözleşme Alan Katılımcıların Mevcut      23   Dağıtım Kanalına Göre
ve Yeni Katılımcı Olarak Dağılımı			           Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payları			

                                                          36

Şirketler Arası Aktarım Yapan Sözleşmelerin Dağılımı	 24

                             Sözleşme-Sertifikalarda Türlere Göre Katkı Payı	     37

Hesap Birleştirme Hakkı Kullanımı (Adet)		     24

Cayma Hakkı Kullanım Oranı			           25   Katkı Payının Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payı      37
                             Aralıklarına Göre Dağılımı				

Fon Büyüklüğünün Katılımcı Cinsiyet        25   Ödeme Aralıklarına Göre Sözleşmeler ve          38
ve Yaşlarına Göre Dağılımı				              Ödenen Tutar Toplamı				

Katılımcıların Fon Grubu Tercihleri (Adet)		    26   Ödeme Aralıklarına Göre Ödenen
                             Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payı Tutarı 		
                                                          38

Sözleşme Türlerine Göre Katılımcıların       26   Sözleşme Türlerine Göre
Fon Grubu Tercihleri				                 Kendi İsteğiyle Sonlanan Sözleşmelerin Dağılımı	

                                                          39

Katılımcıların Yaşlarına Göre Birikimleri		    27

                             Kıdemine ve Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payı Tutarına

Fon Büyüklüğünün Katılımcıların Mesleklerine Göre     Göre Kendi İsteğiyle Sonlanan Sözleşmeler		        39

Oransal Dağılımı (%)				              27

                             Ortalama Yıllık Toplam Katkı Payının Değişimi (TL)	 40

Katılımcıların Yaş Aralıklarına Göre Ödenmesi Planlanan

Aylık Ortalama Düzenli Katkı Payları			      28   Katkı Payının Ödeme Enstrümanına Göre Dağılımı	 40

Katılımcıların İkamet Ettikleri İllerdeki         Yönetim Gideri Kesintisi Oranının Tarihsel Seyri (%)	 41
Nüfusa Oranı (%)					
                          28

                                                            3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10