Page 9 - 2011GR
P. 9

Bireysel Emeklilik Sistemi 2011 GeliÅŸim Raporu

SunuÅŸ

Bireysel emeklilik sisteminin önceki yıllarda olduğu     Bu düşüncelerle, Bireysel Emeklilik Sistemi Yıllık Gelişim
gibi 2011 yılında da istikrarlı büyümesini sürdürdüğü     Raporları’nın 8 incisi olan 2011 yılı raporunun, bireysel
ve toplam fon büyüklüğünün bir önceki yıla göre %19      emeklilik sektörümüz için olduğu kadar, yerli ve yabancı
artarak 14,3 milyar TL’ye, katılımcı sayısının ise %16 artış kurum ve kuruluşlar, araştırmacılar ve konuyla ilgilenen
ile 2 milyon 642 bin kişiye ulaştığı görülmektedir. Bunun   tüm bireyler için değerli bir bilgi kaynağı olacağına
yanında, sistemde yer alan katılımcılardan 25-34 yaş     inanıyor, raporun hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik
grubunun, katılımcıların %37,5 ini oluşturması geleceğe    ediyorum.
ilişkin beklentilerimize olumlu etki yapmaktadır.
                               İbrahim Halil ÇANAKCI
Bilindiği üzere, dünya genelinde yoğun bir şekilde      Hazine Müsteşarı
yaşanan belirsizliklere rağmen, 2011 yılında ülkemiz
önemli bir ekonomik büyüme kaydetmiştir. Ancak ulusal       Kamu teşvikinin
tasarruflarımızın düşme eğiliminde olması yatırımlar için     tüm katılımcıların
daha fazla dış kaynak kullanılmasına yol açmaktadır.        kolaylıkla
Bu bakımdan, orta vadeli programda da ele alındığı         yararlanabileceği
üzere, güçlü ekonomik büyüme için yurtiçi tasarrufları       etkin bir yapıya
artırmak ve bu şekilde dış kaynak ihtiyacını azaltmak       kavuşturulması
gerekmektedir.                           hedeflenmektedir.

Bu açıdan bakıldığında, bireysel emeklilik sisteminin
gelişimine ilişkin çalışmalarımız, tasarrufları artırıcı
tedbirler kapsamında önemli bir yer tutmaktadır.
Sistemdeki teşvik mekanizmalarının gözden geçirilmesi
ve çok daha etkin bir şekilde yapılandırılmasına ilişkin
çalışmalarımız son aşamaya gelmiş bulunmaktadır.

Getirilecek yeni düzenlemeler ile sisteme ilişkin
operasyonel maliyetlerin azaltılması, tasarrufların
vadesinin uzatılması, fon çeşitliliğinin artırılması ve kamu
teşvikinin tüm katılımcıların kolaylıkla yararlanabileceği
etkin bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. 2012
yılından itibaren etkilerini görmeye başlayabileceğimiz bu
değişiklikler, sistemdeki mevcut altyapının sağlamlaşması
ve yönetim uzmanlığının giderek artması gibi etkenlerle
birlikte, bireysel emeklilik sisteminin önümüzdeki yıllarda
cazibesini artırarak güçlü bir şekilde yola devam etmesini
sağlayacaktır. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde
sisteme gerek bireysel gerekse kurumsal bazlı katılımın
önemli oranda artacağını öngörmekteyiz.

                                                             7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14