Ana Sayfa | About EGM | İletişim | Site Haritası
 
 
Detaylı Arama
 


 
TÜRKÇE-İNGİLİZCE TERİMLER SÖZLÜĞÜ

 

Türkçe

İngilizce

Acente

Agent, Agency, Intermediary, (USA)CPCU (Chartered Property Casualty Underwriter,  CLU (Chartered Life Insurance Underwriter)

Aktarım Bilgi Formu

Transfer Information Form

Aktarım Talep Formu

Transfer Request Form

Aktüerya

Actuarial Science

Aktüeryal Açık

Actuarial Deficit

Aktüeryal Değerleme

Actuarial Valuation

Aktüeryal Denetim

Actuarial Audit

Aktüer

Actuary

Ara Verme

Contribution Holiday, Suspension of Contribution

Ara Verme Kesintisi

Deduction for Contribution Holiday

Ara Verme Durumunda Yapılan Ek Yönetim Gideri Kesintisi

Additional Administrative Expenses Fee in the case of Contribution Holiday

Aylık Bağlama Oranı

Income Replacement Rate

Aylık, Üç Aylık, Altı Aylık, Yıllık Ödeme

Monthly, Quarterly, Semiannual, Annual Payment

Ayrılma Bilgi Formu

Withdrawal Information Form

Ayrılma Talep Formu

Withdrawal Request Form

Bağımlı

Dependant

Bağımlılık Oranı

Dependency Ratio

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Banking and Insurance Transactions Tax

Başlangıç Katkı Payı

Initial Contribution

Belirlenmiş Fayda Modeli

Defined Benefit Model

Belirlenmiş Katkı Modeli

Defined Contribution Model

Bireysel Direkt Satış

Individual Direct Sales

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı

Individual (Personal) Pension Intermediaries Exam

Bireysel Emeklilik Aracılığı Lisans Belgesi

Individual (Personal) Pension Intermediary Certificate

Bireysel Emeklilik Aracısı

Individual (Personal) Pension Intermediary

Bireysel Emeklilik Aracısı Sicil Numarası

Individual (Personal) Pension Intermediary Registration Number

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu

Individual (Personal) Pension (System) Advisory Board

Bireysel Emeklilik Hesabı

Individual Pension Account

Bireysel Emeklilik Sistemi

Individual (Personal) Pension System

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

The Individual (Personal) Pension Savings and Investment System Law

Birikim Tutarı

Amount of Accumulations

Birikimlerin Şirketler Arası Aktarımı

Transfer to Another Pension Company

Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım

Transfer of Accumulations in Life Insurance to Individual Pension System, Life Insurance to IPA* Rollover

Birim Pay Değeri

Unit Fund Value

Brüt Asgari Ücret

Gross Minimum Wage

Cayma Hakkı

Right of Withdrawal in the Grace Period

Dağıtım Kanalı

Distribution Channel

Dağıtım Modeli

Pay As You Go (PAYG)

Devlet Katkısı

State Contribution

Dönüşüm İzni

Transformation License

Düzenli Katkı Payı

Regular Contributions

Ek Devlet Katkısı

Additional State Contribution

Ek Katkı Payı

Additional Contribution

Emekli

Retired/ Pensioners

Emekli Aylığı Alan Kişi

Annuitant, Pensioner, Retiree

Emekliliğe Hak Kazanmak

Entitlement to Pension

Emeklilik

Retirement, Pension

Emeklilik Bilgi Formu

Retirement Information Form

Emeklilik Branşı

Pension Business Branch

Emeklilik Denetleyicisi

Pension Supervisor

Emeklilik Düzenleyicisi

Pension Regulator

Emeklilik Fonu Yönetimi

Pension Fund Governance

Emeklilik Geliri

Pension Benefit, Pension Income, Retirement Income

Emeklilik Gözetim Merkezi

Pension Monitoring Center

Emeklilik Nedeniyle Hesap Birleştirme

Contracts Merging to be Retired

Emeklilik Planı

Pension Plan (Scheme)

Emeklilik Planı Değişikliği

Pension Plan Amendment

Emeklilik Politikası

Pension Policy

Emeklilik Rejimi

Pension Regime

Emeklilik Sözleşmesi

Pension Contract

Emeklilik Şirketi

Pension Company

Emeklilik Taahhüt Planı

Pension Provisions / Liabilities

Emeklilik Ürünü

Pension Product

Emeklilik Varlıkları

Pension Assets

Emeklilik Yaşı

Retirement Age

Emeklilik Yükümlülükleri Karşılığı

Pension Liability Reserve

e-plan Sistemi

e-plan System

Erken Çıkış

Early Withdrawal

Erken Emeklilik

Early Retirement

Ertelenmiş Emeklilik

Deferred Pension

Ertelenmiş Giriş Aidatı

Entrance Fee Paid at Termination / Deferred Entrance Fee

Faaliyet Ruhsatı

Operating License

Ferdi Kaza Sigortası

Personal Accident Insurance

Fon Büyüklüğü

Fund / Accumulation Amount

Fon Dağılımı

Fund Allocation

Fon Danışma Kurulu

Fund Advisory Board

Fon İçtüzüğü

Fund Bylaws

Fon İşlemleri

Fund Transactions

Fon Toplam Gider Kesintisi

Fund Total Fee

Fon İzahnamesi

Fund Prospectus

Fon Portföy Dağılımı

Asset Allocation of the Fund

Fon Portföyü

Fund Portfolio

Fon Varlıkları / Fon Malvarlığı

Pension Fund Assets

Gelir Vergisi

Income Tax

Genelge

Notice

Getiri

Return

Giriş Aidatı

Entrance Fee

Giriş Bilgi Formu

Entrance Information Form

Gönüllü Katılım

Voluntary Participation

Gözetim

Monitoring, Oversight

Gözetim Verisi

Monitoring Data

Gözetime Esas Veri (GEV)

Enhanced Monitoring Activity Data

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

Group Individual Contracts

Grup Emeklilik Planı

Group Pension Plan

Güvenli Elektronik İletişim Araçları

Secured Electronic Communication Tools

Hak Kazanma (Hak Ediş) Süresi

Vesting Period

Hayat Sigortası

Life Insurance

Hazine Müsteşarlığı / Sigortacılık Genel Müdürlüğü / Özel Emeklilik Dairesi

Undersecretariat of Treasury / Directorate General of Insurance / Department for Private Pensions

Hesap Bildirim Cetveli

Account Statement

Hesap Özeti

Pension Account Statement

İlave Devlet Katkısı

Supplemental State Contribution

İnançlı Mülkiyet Esası

Fiduciary Property, Ownership Basis

İşveren

Employer

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi

Noncontributory Group Contract

İşyeri

Workplace

İşyeri Bazlı Emeklilik Planı

Occupational Pension Plan

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu

Regular Public Disclosure Form

Karşılaştırma Ölçütü

Benchmark

Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

Benchmark Return

Katılımcı

Participant

Katılımcı ad ve hesabına hareket eden kişi

Person acting for and on behalf of participant

Katkı Payı

Contribution

Katkı Payı Oranı

Contribution Rate

Kayda Alma Ücreti

Registration Fee

Kazanılmış Haklar

Accrued (Vested) Rights (Benefits)

Kuruluş İzni

Establishment License

Kurumsal Satış

Corporate Sales

Kurumsal Katılım

Corporate (Institutional) Participation

Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği

Institutional Investment Managers’ Association

Lehdar

Beneficiary

Maluliyet

Disability

Mesafeli Satış

Distant Sale

Mevzuat

Laws and Regulation, Legislation

Mortalite Tablosu

Mortality Table

Muhtemel Birikim

Projected Accumulation (Benefit)

Net Varlık Değeri

Net Asset Value

Ortalama Getiri

Average Return

Ortalama Vade

Average Term (Maturity)

Otomatik Katılım Sistemi

Auto-Enrolment System

Ödeme Enstrümanı

Payment Instrument

Ödeme Periyodu

Payment Period

Özelge

Ruling

Portföy Dağılımı

Asset Allocation

Portföy Değeri

Asset Value / Portfolio Value

Portföy Yöneticisi

Portfolio Manager

Portföy Yönetim Sözleşmesi

Portfolio Management Contract

Portföy Yönetim Şirketi

Portfolio Management Company

Programlı Geri Ödeme

Programmed Withdrawal

Prim

Premium

Risk Profil Anketi

Risk Profile Questionnaire

Riskin Dağıtılması

Risk Diversification

Risksiz Getiri

Risk Free Return

Saklayıcı

Custodian

Saklayıcılık Sözleşmesi

Contract of Custodianship, Safekeeping Contract, Clearing and Settlement Contract

Sektör Duyurusu

Sector Declaration

Sermaye Piyasası Kanunu

Capital Markets Law

Sermaye Piyasası Kurulu

Capital Markets Board

Sharpe Oranı

Sharpe Ratio

Sigorta Ettiren

Policy owner, (USA) Insurant

Sigorta Poliçesi

Insurance Policy

Sigorta Tarifesi

Insurance Tariff

Sigortacılık Hesap Planı

Insurance Accounting Plan, Insurance Chart of Accounts

Sigortalı

Insured

Sirküler

Circular

Sosyal Güvenlik Kurumu

Social Security Institution

Sosyal Sigorta Primi

Social Security Contribution

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Social Security and General Health Insurance Law

Sponsor

Sponsor

Stopaj

Withholding Tax

Standart Fon

Standart Fund

Sürekli İş Göremezlik Durumu

Permanent Incapacity

Takasbank

Istanbul Settlement and Custody Bank Inc.

Tamamlayıcı Eğitim Programı

Complementary Professional Training Program

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi

Supplementary Pension System

Tanıtım Kartı

Intermediary Identity (Identification) Card

Tanıtım Kılavuzu

Introductory Guide

Tebliğ

Communique

Tek Düzen Hesap Planı

Uniform Chart of Accounts

Teklif Formu

Pension Contract Proposal Form

Teklifin Reddi

Rejection of the Proposal

Temerrüt Faizi

Default Interest

Ters Repo

Reverse Repo

Toplu Ödeme (Emeklilikte)

Lump-Sum Payment

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Turkish Capital Market Association

Uluslararası Özel Emeklilik Düzenleyici ve Denetleyicileri Kuruluşları Teşkilatı

International Organisation of Pension Supervisors (IOPS)

Uzaktan Denetim

Off-Site Supervision

Vakıf ve Sandıklar

Provident Funds

Vefat

Death

Vergi Teşviği

Tax Incentive

Veri Seti

Data Set

Yatırım Yapılacak Varlık Türü

Type of Asset to be Invested in

Yatırıma Yönlenen Toplam Tutar

Total Invested Amount

Yerinde Denetim

On-Site Supervision

Yıllık Gelir Sigortası

Annuity

Yıllık Gelir Sigortası Sözleşmesi

Annuity Contract

Yıllık İç Verim Oranı

Annual Internal Rate of Return

Yönetim Gider Kesintisi

Administrative Expenses Fee

Yönetmelik

Regulation

Yürürlük Tarihi

Enforcement Date

Yürürlükte Olan Sözleşme

Contract in Force

İtalik olarak yazılan terimler genel kullanımlardır.

 

YATIRIM FONLARI – EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TERİMLERİ

Türkçe

İngilizce

A Tipi-B Tipi Fonlar

Type A – Type B Funds

Büyüme Amaçlı Esnek EYF

Flexible Growth PMF

Büyüme Amaçlı Fonlar

Growth Funds

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF

Stock Growth PMF

Büyüme Amaçlı Karma EYF

Composite Growth PMF

Dengeli Fonlar

Balanced Funds

Emeklilik Yatırım Fonu

Pension Mutual Fund

Fon Grupları

Fund Groups

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Real Estate Investment Trusts

Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları EYF

Government Bonds And Bills  (FX) Income PMF

Gelir Amaçlı Esnek EYF

Flexible Income PMF

Gelir Amaçlı Fonlar

Income Funds

Gelir Amaçlı Hisse Senedi EYF

Stock Income PMF

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF

Government Bonds And Bills Income PMF

Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF

Government Bonds and Bills (FX) Income PMF

Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları EYF

Composite Bonds And Bills Income PMF

Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları EYF

Composite Bonds And Bills (FX) Income PMF

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

Venture Capital Investment Trusts

Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Group Pension Mutual Fund

Hisse Senedi Fonları

Stock Funds

İhtisaslaşmış Fonlar

Specialized Funds

Kamu Borçlanma Araçları Fonları

Government Bonds and Bills Funds

Katılma Belgesi

Participation Certificate

Kıymetli Madenler Fonları

Precious Metals Funds

Likit Fonlar

Liquid Funds

Para Piyasası Fonları

Money Market Funds

Para Piyasası Likit Kamu EYF

Government Bonds And Bills Liquid PMF

Serbest Yatırım Fonları

Hedge Funds

Yatırım Fonu

Mutual Fund

Yatırım Ortaklıkları

Investment Trusts

Kira Sertifikası Fonu

Lease Certificate Fund

Fon Sepeti Fonu

Fund Basket Fund

Katkı Fonu

State Contribution Fund

Altın Fonu

Gold Fund

Alternatif Fonlar

Alternative Funds

 


 
 
International Organization for Pension Supervisors T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 
 
© 2008 Tüm hakları Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aittir. Sarıkanarya Sokak No: 18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: 1 34742 Kozyatağı/İSTANBUL
Tel: (216) 571 66 00 - (216) 445 85 58 Faks: (216) 571 66 01 - (216) 445 69 16
gri{creative}agency