Ana Sayfa | About EGM | İletişim | Site Haritası
 
 
Detaylı Arama
 


 
TERİMLER SÖZLÜĞÜ

 

Terim

Tanım

Acente

 

Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişi

 

Aktarım Bilgi Formu

 

Emeklilik şirketi tarafından, aktarım amacıyla kendisinden hesap özeti talep eden katılımcı, işveren, sponsor veya otomatik katılım kapsamındaki işverene gönderilen, kesintiler, avantajlar vb. bilgileri içeren form.

 

Aktarım Talep Formu

 

Katılımcı, işveren, sponsor veya otomatik katılım kapsamındaki işveren tarafından imzalanan ve aktarımın yapılacağı aday şirkete gönderilen, sözleşme kapsamındaki birikimlerin başka bir şirkete aktarım talebini içeren form.

 

Aktif Üye

 

Emeklilik taahhüt planına göre henüz emekli olmamış veya emekliliğe yönelik herhangi bir ödeme yapılmamış üyeleri veya çalışanlar

 

Aktüerya

 

Hayat sigortalarının ilk uygulamaları ile birlikte 1792 yılında İngiltere'de ortaya çıkmış olan, çok güçlü bir matematiksel ve istatistiksel altyapı gerektiren, sigorta, uzun vadeli yatırımlar ve emeklilik ile ilgili fiyatlandırma ve risk analizine yönelik hesaplama ve tahmin yöntemlerinin bütününü içeren bilim dalı.

 

Aktüeryal Denetim

 

Emeklilik ve sigorta şirketlerine, emeklilik ve sigortacılık faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl sonu itibarıyla yapılan, şirketin prim, rezerv ve kar payı hesaplamalarının uygunluğunu kontrol eden sigorta risklerine ve istatistiklere dayanan teknik analizleri içeren denetim.

 

Aktüer

 

Aktüerya, yatırım, istatistik, matematik, finansman ve demografi konularında çeşitli bilimsel teoriler kullanarak prim, karşılık ve yatırım getirilerini hesaplayan, her türlü tarife, tablo ve teknik esasları hazırlayan, geleceğe yönelik teknik ve finansal tahminler yapan, olası riskleri belirleyen, bunların olumsuz etkilerini önleyici tedbirlere ilişkin tavsiyelerde bulunan ve Müsteşarlık nezdinde aktüerler için tutulan Sicile kayıtlı kişi

 

Anüite (Yıllık Gelir Sigortası)

 

Toplu veya belirli süreler içinde yapılan primlere karşılık, sigortalının yaşaması halinde hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalı, sigorta ettiren veya belirli şartlar dahilinde lehdarlarına ömür boyu veya belirli süreler için yapılan düzenli ödemeler.

 

Ara Verme

 

 

Emeklilik sözleşmesine göre vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması.

 

 

 

Ara Verme Durumunda Yapılan Ek Yönetim Gideri Kesintisi

 

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ara verme süresi boyunca katılımcının birikimden tahsil edilen yönetim gideri kesintisi.

 

Ara Verme Kesintisi

 

Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak, emeklilik gözetim merkezine şirket tarafından ödenen sabit giderlerin katılımcıınn birikimlerinden indirilmesi yoluyla yapılan kesinti tutarı.

 

Ayrılma Bilgi Formu

 

Kanunun Ek 2 nci ve Geçici 2 nci maddeleri kapsamında şirket ile işveren arasında düzenlenen emeklilik sözleşmeleri için ayrılma amacı ile emeklilik şirketi tarafından gönderilen ve sistemden ayrılmanın doğuracağı mali sonuçları içeren form.

 

Ayrılma Talep Formu

 

Katılımcı tarafından imzalanan ve mevcut şirkete gönderilen, sistemden ayrılma talebini içeren form.

 

Başlangıç Fonu

 

Otomatik katılım sisteminde, cayma süresi içinde çalışanın ücretinden kesilen katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği, ilgisine göre çalışan veya işverenin tercih ettiği fon.

 

Başlangıç Katkı Payı

 

Katılımcının, sponsorun ya da işverenin sözleşmenin yürürlüğe girmesi veya plan değişikliği aşamasında yaptığı, emeklilik sözleşmesinde belirtilen ve dahil olunacak plana giriş için ödenmesi öngörülen, düzenli katkı payı tutarının üzerindeki ödemeler.

 

Belirlenmiş Fayda Modeli (Esası)

 

Emeklilik döneminde alınmak istenen emeklilik maaşının başlangıçta tespitinden sonra, bu emeklilik maaşını sağlayacak birikim toplamına ulaşılabilmesi için aktüeryal ilkeler ve tahmini getiri oranları ışığında hesaplanan katkıların biriktirilmesine dayanan model.

 

Belirlenmiş Katkı Modeli (Esası)

 

Aktüeryal hesaplamalara dayanmayan, kişilerin belirlemiş oldukları katkı paylarının bir emeklilik hesabında belirli süre ve/veya yasa kadar yatırıma yönlendirilmesi sonucunda elde edilen birikimin dönem sonunda topluca ya da aylıklar şeklinde hesap sahiplerine geri ödenmesine dayanan model.

 

BIAS

 

Borsa İstanbul

 

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı (e-BEAS)

 

Bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikleri taşıyan kişilerin başvurabildiği, mesleki bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen, elektronik ortamda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınav.

 

Bireysel Emeklilik Aracılığı

 

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılara, sponsora ya da işverenesunulan emeklilik planlarının tanıtımı, pazarlaması, satışı ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin diğer aracılık hizmetleri.

 

Bireysel Emeklilik Aracılığı Lisans Belgesi

 

Bireysel Emeklilik Aracıları sınavında (e-BEAS) başarılı bulunan ve bireysel emeklilik aracılarında aranan diğer şartları taşıyan kişiler için düzenlenen, mesleki bilginin yeterliliğini göstermek üzere verilen belge.

 

Bireysel Emeklilik Aracısı

 

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılara, sponsora ya da işverenesunulan emeklilik planlarının tanıtımı, pazarlaması, satışı ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin diğer aracılık hizmetleri.

 

 

 

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu

 

Bireysel emeklilik sistemine ilişkin politikaları belirlemek, bu politikaların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmak ve mevzuat düzenlemeleri hakkında tavsiye niteliğinde karar almakla görevli danışma kurulu.

 

Bireysel Emeklilik Hesabı

 

Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcı ad ve hesabına ödenen katkılar ve bu katkılara ilişkin her türlü getirinin sözleşme bazında izlendiği hesap.

 

Bireysel Emeklilik Sistemi

 

Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın arttırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan emeklilik sistemi.

 

Birikim

 

 

Devlet katkısı ve buna ilişkin getiriler hariç, katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan katkı payı ve getirilerinden oluşan tutar.

 

Birikimlerin Transferi

 

İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde ve sponsorun katılımcı adına katkı payı ödemesi yaptığı grup emeklilik sözleşmelerinde, hakediş programı kapsamında çalışan veya katılımcı tarafından hak kazanan birikimlerin çalışanın veya katılımcının bireysel veya otomatik katılım kapsamında düzenlenenler hariç gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerine transferi işlemi.

 

Birikimli Hayat Sigortaları

 

Sigortalının yaşama olasılığına bağlı olarak ödenen primlerin belirli bir süre sonunda şirketin kar payı teknik esaslarına göre yatırım geliri ile birlikte toplu para veya yıllık gelir almalarına olanak sağlayan birikim priminin alındığı hayat sigortası

 

Birim Pay Değeri

 

Fon net varlık değerinin fonun dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilen değer.

 

Blokaj Süresi

 

Katılımcının, katkı paylarını farklı ödeme araçları ile yapması nedeniyle oluşan şirket giderinin katılımcıya yansıtılmaması için, katılımcının ödemeyi yaptığı tarih ile ilgili tutarın şirket hesabına intikal ettiği tarih arasında geçen süre.

 

Broker

 

Sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişi

 

Cayma Hakkı

 

Emeklilik gelir sözleşmeleri, Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamında yapılan aktarımlarla kurulan sözleşmeler, başka şirketten aktarımla kurulan sözleşmeler ile hak kazanılan birikimin transfer yoluyla aktarılması işlemleri hariç, ilgisine göre katılımcı, sponsor veya işverenin, Müsteşarlıkça belirlenen belgelerin imzalanmasını veya onaylanmasını müteakip iki ay içinde sözleşmesinden vazgeçebilmesi durumu.

 

Dağıtım Kanalı

 

Bireysel emeklilik ürünlerinin katılımcı adaylarına ulaşmasını sağlayan kişi ve kurumlar. (banka, bireysel direkt satış, kurumsal satış, acente, broker, çağrı merkezi, internet )

 

Devlet Iç Borçlanma Senetleri  

 

Devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak, bütçe açıklarının finansmanı amacıyla çıkarmış olduğu borçlanma senetleri.   

 

Devlet Katkısı  

 

İşveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen veya çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenmesi taahhüt edilen tutar.    

 

Devlet Katkısı Hesabı  

 

Devlet katkısına ilişkin tutarların izlendiği, katılımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesap.   

 

Devlet Katkısı Limiti  

 

Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği, ilgili yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları ayrı ayrı dikkate alınarak hesaplanan yıllık toplam brüt asgari ücretin %25'i kadar olan tutar   

 

Düzenli Katkı Payı

 

Emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre, katılımcının, işverenin ya da sponsorun teklif formunda - belirlediği ödeme döneminde ödemeyi öngördüğü tutar.

 

Düzensiz ödeme

 

Vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumu.

 

KAP

 

Kamuyu Aydınlatma Platformu

 

e-BEAS

 

Bkz. Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı

 

Ek Devlet Katkısı

 

Otomatik katılım kapsamında emeklilik hakkının kullanılması hâlinde, hesabında bulunan birikimi en az on yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde beşi karşılığı ödenecek Devlet katkısı tutarı.

 

Ek Katkı Payı

 

Katılımcının, işverenin ya da sponsorun emeklilik sözleşmesinde belirtilen düzenli katkı payının üzerinde yaptığı ödemeler.

 

Elektronik imza (e-imza)    

 

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan ve elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş elektronik veri.

 

Emeklilik Bilgi Formu

 

Katılımcının birikimlerine ilişkin örnek mali projeksiyonlar ile sistemde kalma ve yıllık gelir sigortası dahil emekli olma seçeneklerini içeren, katılımcının varsa diğer emeklilik sözleşmelerini birleştirerek bu sözleşmelerden de emekli olması gerektiğini belirten form.

 

Emeklilik Gelir Planı

 

Emeklilik hakkını kullanan ve birikimlerini bireysel emeklilik sistemi içinde kalarak programlı geri ödeme şeklinde almak isteyen katılımcıların plan değişikliği yoluyla dahil olacakları ve emeklilik şirketince oluşturulacak plan.

 

Emeklilik Nedeniyle Hesap Birleştirme

 

Birden fazla sözleşmesi olan ve emeklilik hakkını kullanmak isteyen katılımcıların emekli olabilmesi için tüm sözleşmelerini tek hesapta toplaması işlemi.

 

Emeklilik Planı

 

Katılımcıya sunulan emeklilik yatırım fonlarına, düzensiz ödemeye, katkı payına, giriş aidatına, yönetim gideri kesintisine, fon toplam gider kesintisine ve planın mesafeli satışta sunulup sunulmayacağına ilişkin teknik esaslar ile emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına dair diğer teknik esaslar.

 

Emeklilik Sözleşmesi

 

Emeklilik şirketi nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşme.

 

Emeklilik Şirketi

 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na göre kurulan ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere bu kanun ile ihdas edilen emeklilik branşında ruhsat almış şirket.

 

Emeklilik Taahhüt Planı

 

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinin üyeleri veya çalışanları ile vefatları halinde bunların hak sahiplerine, emeklilik, erken ayrılma, vefat veya maluliyet hallerinde yapmayı taahhüt ettiği ödemelere ilişkin esas ve usuller ile teamüllerin bütünü.

 

Enflasyon Riski

 

Uzun vadede enflasyon oranının artması sonucu reel getirinin azalması hatta negatif olması riski.

 

e-plan sistemi

 

Emeklilik planlarının elektronik ortamda takibi amacıyla, Emeklilik Gözetim Merkezi bünyesinde kurulan Elektronik Plan Tanımlama Sistemi.

 

Eurobond

 

İhracı yapan devletin, kendi ülkesi dışında kaynak sağlamak amacıyla, kendi para birimi dışındaki bir döviz cinsinden ve uluslararası bir konsorsiyum aracılığı ile bir banka ve/veya sendikasyon tarafından birden fazla ülkede eşanlı olarak ihraç edilen, genellikle hamiline kayıtlı borçlanma senetleri.

 

Faaliyet Ruhsatı

 

Bireysel emeklilik şirketi kurmak için kuruluş izni alan şirketlere faaliyete geçebilmeleri için emeklilik branşında verilen ruhsat.

 

Fon Dağılımı

 

 

Katılımcının, emeklilik planı kapsamında sunulan fonlardan tercih etmiş olduğu fon karması ve bunların kendi içlerindeki dağılımı.

 

 

 

Fon Danışma Kurulu

 

 

Kanun kapsamında sunulacak fonların sayısı ve içeriği ile portföy yönetim şirketlerinin performans kriterleri hakkında istişari nitelikte değerlendirmelerde bulunmak üzere, Müsteşarlık, Kurul, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Türkiye Sermaye Piyasası Birliği temsilcilerini teşkil olunan danışma kurulu.

 

 

 

Fon İçtüzüğü

 

Katılımcı ile şirket, saklayıcı ve portföy yöneticisi arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan ve genel işlem şartlarını içeren iltihaki sözleşme.

 

Fon İşletim Gideri Kesintisi

 

Fon toplam gider kesintisi içinde yer alan ve fon portföyünün giderlerini karşılamak üzere, fon net varlık değeri üzerinden yapılan kesinti.

 

Fon İzahnamesi

 

Payları ihraç edilecek fonun özelliklerine ve buna bağlı hak ve risklere ilişkin olarak katılımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu aydınlatma belgesi

 

Fon Portföy Dağılımı

 

Portföy yöneticileri tarafından varlık türlerine yatırım yapılan tutarların, fonun toplam net varlığına oranı.

 

Fon Toplam Gider Kesintisi

 

Fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan yapılan fon işletim giderine ilişkin kesinti dahil, fon grubu bazında belirtilen azami oranları aşmayacak şekilde fon içtüzüğünde belirlenen oranlar.

 

Fon Varlıkları / Fon Malvarlığı

 

Emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan fonun aktiflerinin toplamı.

 

Fona ilişkin zorunlu giderler

 

Fonun olağan faaliyetleri çerçevesinde ödenmesi zorunlu olan ve giderin gerçekleştirilmesinden kaçınılması mümkün bulunmayan; tescil ve ilan giderleri, saklama hizmeti giderleri, bağımsız denetim giderleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu giderleri, portföy yönetim ücretleri, fon portföyüne yapılan işlemler için katlanılan aracılık komisyonları ve endeks lisans ücretleri ile Müsteşarlıkça zorunlu olduğu belirlenen diğer giderler.

 

Giriş Aidatı                 

 

Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya farklı bir şirkette ilk defa emeklilik sözleşmesi akdetmesi halinde, ilgisine göre katılımcıdan, sponsordan veya işverendentalep edilen tutar.

 

Giriş Bilgi Formu

 

Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin önemli hususlar hakkında katılımcıya, sponsora veya işverene bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği Hazine Müsteşarlığınca belirlenmiş olan form.

 

Gözetime Esas Veri (GEV)

 

Şirketlerin faaliyetlerinin günlük olarak gözetimi, denetimi, işlem konsolidasyonu, katılımcılara ait bilgilerin saklanması, kamunun ve katılımcıların bilgilendirmesi ile istatistik üretimi ve fonksiyonlarının yürütülmesini teminen şirketler tarafından

Emeklilik Gözetim Merkezi’ne (EGM) gönderilen veriler.

 

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

 

Otomatik katılım kapsamında şirket ile işverenin düzenlediği emeklilik sözleşmesi, bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesi, katılımcılardan bizzat veya yetkili organları vasıtasıyla onay alan sponsorun katılımcılar adına katkı payı ödediği veya katkı payının ödenmesine aracılık ettiği ve katılımcılar adına sponsor ile şirketin taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesi kategorilerinde düzenlenen sözleşmelerdir.

 

Grup Emeklilik Planı

 

Gruba bağlı emeklilik sözleşmesinin ve işveren grup emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esaslar.

 

Güvenli Elektronik İletişim Aracı

 

Kısa mesaj, elektronik posta, internet, telefon, faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemi.

 

Hak Kazanma (Hak Ediş) Süresi

 

İşveren tarafından ödeme yapılan işveren grup emeklilik sözleşmelerinde ve sponsorun katılımcı adına katkı payı ödemesi yaptığı grup emeklilik sözleşmelerinde, ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına katılımcı tarafından hak kazanılması için belirlenen süre.

 

Hesap Bildirim Cetveli

 

Katılımcılara hesap dönemlerini takip eden on isgünü içinde emeklilik şirketleri tarafından gönderilmesi gereken ve katılımcının hesabı ile ilgili bilgilerin bulunduğu belge.

 

Hesap Özeti

 

Birikimlerini bir başka emeklilik şirketine aktarmak, sistemden ayrılmak ya da emekli olmak isteyen katılımcının mevcut emeklilik şirketinden talep edeceği, katılımcının sisteme giriş tarihi, düzenleme tarihi itibariyle birikim tutarı, sistemde geçirdiği süre, kesinti tutarları vb. detaylarını içeren belge.

 

Hizmet Sunucusu

 

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketi.

 

İlave Devlet Katkısı

 

Otomatik katılım kapsamında çalışanın cayma hakkını kullanmaması hâlinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, sağlanacak 1.000 TL tutarındaki Devlet katkısı.

 

İnançlı Mülkiyet Esası

 

Tasarruf sahiplerinin fonla ilgili muameleleri yapma yetkisini kurucuya fon içtüzüğü vasıtasıyla devretmesi ve kurucunun, fonu bu sözleşme (içtüzük) çerçevesinde ve tasarruf sahiplerinin haklarını koruyarak yönetmek/yönettirmek zorunda olması.

 

İntifa Hakkı

 

Başkasına ait bir maldan yararlanma, başkasına ait bir mali kullanma hakkı.

 

İşveren

 

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki işveren ve işveren vekilleri.

 

İşveren Grup Emeklilik Sertifikası

 

Emeklilik şirketi tarafından işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamındaki ilgisine göre katılımcıya veya işverene gönderilen ve grup emeklilik planının genel esasları ile sistemin işleyişine ilişkin temel bilgileri içeren belge.

 

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi

 

Bir istihdam ilişkisine dayalı olarak bir işveren ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına işveren tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesi.

 

İşyeri

 

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki işyeri.

 

Kalıcı Veri Saklayıcısı

 

Katılımcının kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı.

 

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu

 

Emeklilik yatırım fonlarının portföy, yatırım ve yönetimlerine ilişkin belirli bazı bilgilerin bulunduğu, fonla ilgili bilgi almak isteyenlerin sürekli ulaşabilecekleri şekilde hazır bulundurulması gereken form.

 

Karşılaştırma Ölçütü

 

Portföy yönetim stratejilerinin uygulanması neticesinde ulaşılmak istenen hedefin objektif olarak tanımlanabilmesi ve fonun bu hedefe ulaşmadaki performansının ölçülebilmesi amacıyla kullanılan ve portföyün performansının kıyaslanmasını sağlayan endeks veya endeksler.

 

Katılımcı

 

Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına bireysel emeklilik hesabı açılan gerçek kişi.

 

Katılımcı Ad ve Hesabına Ödeme Yapan Kişi

 

Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında ilgili bireysel emeklilik hesabına katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi.

 

Katkı Payı

 

Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen, giriş aidatı hariç, tasarrufa yönelik tutar.

 

Kayda Alma Ücreti            

 

Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun net varlık değeri üzerinden yüzbinde üç oranında hesaplanan ve izleyen on iş günü içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu özel hesabına yatırılan ücret (Fonun ilgili hesaplama dönemi içerisinde fon paylarını halka arz etmesi durumunda, fon paylarının satışa sunulmuş olduğu günlerin ilgili üç aylık dönemdeki gün sayısına oranı dikkate alınarak hesaplanmaktadır.) 

 

Lehdar     

 

Katılımcının emeklilik sözleşmesi devam ederken vefatı halinde ödemenin yapıldığı, Medeni Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, katılımcı tarafından tayin edilen ve kimliği sözleşmede belirtilen kişi veya kişiler. (Sözleşmede lehdar tayin edilmemiş veya lehdar tayini işlemi sonradan iptal edilmişse hak sahibi, katılımcının vefatı halinde kanuni mirasçılarıdır. Katılımcı, sözleşme süresi boyunca lehdarı değiştirebilir veya lehdar tayin etme işlemini iptal edebilir. Lehdar emeklilik sözleşmesinde taraf değildir.)

 

Mavi kart

 

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmi belge.

 

Menkul Sermaye Iradı

 

Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar.

 

Mesafeli Satış

 

Şirketin internet sitesi, şirketin çağrı merkezi, şirketçe yetkilendirilen çağrı merkezi, şirketçe yetkilendirilen kuruluşun internet sitesi veya Müsteşarlıkça uygun görülen diğer yöntemler aracılığıyla ilgisine göre katılımcı, sponsor veya işveren ile karşı karşıya gelinmeksizin yapılan emeklilik sözleşmesi satışı.

 

Muhtemel Birikim

 

Hazine Müsteşarlığı'nın belirlemiş olduğu getiri oranları kullanılarak oluşturulan, herhangi bir getiri taahhüdü içermeyen, geleceğe yönelik tahmin niteliğinde olan, katılımcıların, işverenin veya sponsorun yatırdıkları katkı paylarının belirli yıllarda ulaşması beklenen parasal büyüklük.

 

Net Varlık Değeri

 

Portföy değerine, nakit ile fon alacaklarının eklenmesi ve fon borçlarının düşülmesi suretiyle bulunan toplam değer.

 

Otomatik Katılım

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28nci maddesi kapsamında, 45 yaşını doldurmamış 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (hizmet akdi ile işveren tarafından çalıştırılanlar) ve (c) (kamu idarelerinde çalıştırılanlar) bentlerine göre çalışanların, işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi.

 

Ödeme Enstrümanı (Ödeme Aracı)

 

Katkı paylarının şirket hesabına gönderilmesinde kullanılan araç ve yöntemler. (Kredi kartı, havale, nakit, çek, posta çeki, otomatik talimatlı ödeme)

 

Ödeme Periyodu

 

Katkı payı ödenme sıklığı. (Aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık)

 

Ölüm düzeyi (mortalite) tabloları

 

Belirli bir nüfus topluluğunun gözlem altında tutulması sonucunda oluşturulan, yaşama ve ölüm istatistiklerine göre elde edilen sonuçlardan, her bir yaşta bir yıl içerisinde hayatta kalacak ve ölecek kişilerin sayısının öngörüldüğü tablolar

 

Pasif Üye

 

Emeklilik taahhüt planına göre kendilerine maaş ve/veya gelir bağlanmış olan üyeler veya çalışanlar

 

Portföy Değeri

 

Fonun içinde bulunan sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, kıymetli madenler, kira sertifikaları, döviz, mevduat ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemlerindeki varlıkların Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde ve portföy yönetim sözleşmelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan değer.

 

Portföy Yöneticisi

 

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış ve Kurulca uygun görülen portföy yönetim şirketi.

 

Portföy Yönetim Sözleşmesi

 

Portföy yönetim hizmetine ilişkin esasların yer aldığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması zorunlu olan, şirket ve portföy yöneticileri arasında yapılan sözleşme.

 

Portföy Yönetim Şirketi

 

Özel olarak portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi almış anonim şirket.

 

Portföyün Nisbi Getiri Oranı

 

Performans dönemi sonu itibari ile hesaplanan portföy getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu bulunacak pozitif ya da negatif yüzdesel değer.

 

Programlı Geri Ödeme

 

 

Katılımcının yaşı, birikim tutarı, varsa diğer gelir ve giderleri ile ödeme dönemi, ödeme tutarı ve ödeme süresi konularındaki tercihleri dikkate alınarak emeklilik şirketi tarafından sunulan ve katılımcının birikimlerini sistemden ayrılmadan geri çekebildiği emeklilik seçeneği.

 

Risk Profil Anketi

 

 

Birikiminin tamamı başlangıç veya tamamı standart fonlarda yatırıma yönlendirilen katılımcıların, fon dağılım değişikliği talebinde bulunmak istemesi, katılımcıların belirli yaşları tamamlamaları veya fon dağılım değişikliği haklarını emeklilik şirketine devretmesi durumlarda sunulan, sonucu bağlayıcı olmayan, katılımcının verdiği yanıtlara göre katılımcının yaşı, risk algısı ve beklentileri esas alınarak fon dağılım önerisi sunulmasını sağlayan anket.

 

Saklayıcı

 

Emeklilik yatırım fonu portföyündeki varlıkların saklandığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülen saklama kuruluşu.

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

 

Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlayan, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumu.

 

Sermaye Yeterliliği

 

Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin özsermayelerinin, şirketin mevcut ve potansiyel riskleri nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı bulundurmak zorunda oldukları özsermayeyi karşılama oranı.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu

 

Temel amacı, Türkiye'de sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütülmesini sağlamak olan, 5502 sayılı yasa ile Sosyal Sigorta Kuruluşlarının (SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur) kapatılması ve işlevlerinin devredilmesiyle kurulmuş olan Kurum.

 

Sosyal Güvenlik Sistemi

 

Temel olarak hastalık, doğum, iş kazaları, işsizlik, maluliyet, yaşlılık ve ölüm sonucu kazancın durması ya da ciddi miktarlarda azalması sonucu oluşan ekonomik ve sosyal sıkıntılara karşı, kamunun kendi üyelerini korumak için almış olduğu tedbirlerin tamamı.

 

Sponsor

 

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine göre katılımcı adına katkı payı ödeyen veya ödenmesine aracılık eden işveren harici kişi.

 

Stopaj

 

Katılımcının sistemden ayrılması aşamasında getiri üzerinden yasanın öngördüğü ölçüde yapılan gelir vergisi kesintisi.

 

Sürekli İş Göremezlik Durumu

 

Bir iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle yapılan tedavi sonunda sigortalının meslekte kazanma gücünün tamamının veya bir kısmının kaybedilmiş olması hali.

 

Standart Fon

 

Emeklilik sözleşmesinin teklif aşamasında fon dağılımı tercihinde bulunmayan katılımcılarının birikimlerinin değerlendirildiği ve portföy sınırlamaları Müsteşarlıkça belirlenen fon.

 

Şirket Kuruluş İzni

 

Emeklilik şirketi kurabilmek üzere Hazine Müsteşarlığı’na başvurmak suretiyle talep edilen, mevzuatta tanımlanmış yeterlilikleri taşıyan şirketlere Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan veya Bakanlık tarafından verilen izin.

 

Takasbank

 

Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş

 

Tamamlayıcı Eğitim Programı

 

Lisansı olan bireysel emeklilik aracılarının meslekî yeterlilik, bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen eğitimler.

 

Tanıtım Kartı

 

Bireysel Emeklilik Aracılığı lisansına sahip olan kişilerin emeklilik şirketi adına bireysel emeklilik aracılığı yapma yetkisini gösteren ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen belge.

 

TCMB

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim şirketi

 

Teklif Formu

 

Emeklilik planı, plan kapsamında sunulan fonlar, yapılan kesintiler, katkı payı tutarı, emeklilik sözleşmesinin tarafları ve katılımcının yatırım tercihlerine ilişkin bilgileri içeren ve şirket hariç diğer taraflar ile bireysel emeklilik aracısı tarafından imzalanan form.

 

Teklifin Reddi

 

Katılımcı, işveren veya varsa sponsor tarafından imzalanan emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden önce şirket tarafından kabul edilmemesi durumu.

 

Temettü

 

Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kardan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Söz konusu hak, hisse senedine bağlı “Kar Payı Kuponları” karşılığında ve ayrıca hisse senedi ibrazına gerek kalmaksızın kullandırılır. Borsa’da işlem gören şirketler kar payı dağıtmaları halinde nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir.

 

Ters repo

 

Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe alınıp, bitiş valöründe geri satılması (Menkul kıymetin geri satım vaadiyle alımı).

 

Toplu Para

 

Katılımcılar tarafından birikimlerinin tamamının veya bir kısmının defaten alınabildiği emeklilik seçeneği.

 

TTSG

 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

 

Yatırıma Yönlenen Toplam Tutar

 

Emeklilik sözleşmesine ödenen katkı paylarından yönetim gider kesintisi yapıldıktan sonra fona yönlendirilen toplam tutar

 

Yıllık Gelir Sigortası

 

Bkz. Anüite

 

Yıllık Gelir Sigortası Sözleşmesi

 

Toplu veya belirli süreler içinde yapılan primlere karşılık, sigortalının yaşaması halinde hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalı, sigorta ettiren veya belirli şartlar dâhilinde lehdarlarına ömür boyu veya belirli süreler için düzenli gelir ödenmesinin taahhüt edildiği sözleşme.

 

Yönetim Gider Kesintisi         

 

Bireysel emeklilik faaliyetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması için, emeklilik sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla katkı payı ile birikim üzerinden yapılabilecek kesinti.

 

Yürürlük Tarihi

 

Emeklilik şirketi tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarih.

 

 

YATIRIM FONLARI – EMEKLILIK YATIRIM FONLARI TERIMLERI

Terim

Tanım

Yatırım Fonu

Tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre Kurulca belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföy veya portföyleri isletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzügü ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığı

A Tipi Fonlar

Fon içtüzüklerinde belirtilmek suretiyle, portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25'ini, devamli olarak mevzuata göre özellestirme kapsamına alınan Kamu Iktisadi Tesebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar

B Tipi Fonlar

A tipi fonların tabi olduğu sınırlamalara tabi olmayan fonlar.

Emeklilik Yatırım Fonu

Şirket tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde tahsil edilen ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığı.

Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Isyeri veya belirli meslek grupları bazında, sektörel bazda ve Kurulca uygun görülmek kosulu ile fon paylarının belirli kişi ya da gruplara tahsis edilmesi suretiyle oluşturulan emeklilik yatırım fonları.

A. Gelir Amaçli Fonlar

Yatırım yapilacak varlıkların, bunlardan elde edilecek temettü, faiz ve kira sertifikası gelirlerine ağırlık verilerek belirlendiği fonlar.

a. Hisse Senedi Fonu

Fon portföyünün en az %80’ini düzenli temettü ödemesi yapan ve fiyat oynaklığı nispeten daha az olan ortaklık paylarına yatıran ve temettü geliri elde etmeyi hedefleyen fon .

b. Kamu Borçlanma Araçları Fonu

Fon portföyünün en az %80’ini, kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya ve devlet iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fon.

c. Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Fon portföyünün en az %80'ini özel sektör borçlanma araçlarına yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fon.

ç. Kira Sertifikası Fonu

Fon portföyünün en az %80’ini kira sertifikalarına yatıran ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.

d. Karma Borçlanma Araçları Fonu

Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ini kamu borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fon.

e. Karma Fon

Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ini ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına veya kira sertifikalarına yatıran ve temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fon.

f. Esnek Fon

Fon portföyünün tamamını, değişen piyasa koşullarına göre fon portföylerinde yer almasına izin verilen yerli ve yabanci varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve temettü, faiz veya kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fon.

B. Büyüme Amaçli Fonlar

Yatırım yapilacak varlıkların, bunlardan elde edilecek sermaye kazancına ağırlık verilerek belirlendiği fonlar.

a. Hisse Senedi Fonu

 

Fon portföyünün en az %80’ini borsada işlem gören ortaklıkların paylarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fon.

 

b. Karma Fon

Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80’ini ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fon.

c. Esnek Fon

Fon portföyünün tamamını, değişen piyasa koşullarına göre emeklilik Yatırım fon portföylerinde yer almasına izin verilen yerli ve yabanci varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fon.

C. Para Piyasası Fonları

Devamli olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonlar.

a. Likit Fon-Kamu

Fon portföyünün en az %80'ini, kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya, devlet iç borçlanma senetlerine ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatirmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fon.

 

 

b. Likit Fon-Özel Sektör

Fon portföyünün en az %80'ini özel sektör borçlanma araçlarına ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatirmak kaydıyla, fon varlıklarını ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fon.

c. Likit Fon-Esnek

Fon portföyünün en az %80’ini borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatirmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fon

D. Kıymetli Madenler Fonları

Fon portföyünün en az %80’i altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı varlıklardan oluşturulan fonlar .

a. Kıymetli Madenler Fonu

Fon portföyünün en az %80’ini ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı varlıklara yatıran fon.

b. Altın Fonu

Fon portföyünün en az %80’ini ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı varlıklara yatıran fon.

E. Ihtisaslasmis Fonlar

Fon portföyüne belirli sektör ve endeksler bazında yatırım yapan fonlar.

a. Sektör Fonu

Fon portföyünün en az %80’ini, belirli sektör ya da sektörlerde bulunan ortaklıkların paylarına yatıran fondur

b. Endeks Fon

Hisse Senedi Endeks Fonu, Tahvil Endeks Fonu, Sektör Endeks Fonu veya benzer fonlar olmak üzere baz alınan ve Kurulca uygun görülen bir endeks kapsamındaki varlıklara, fon portföyünün en az %80'ini yatıran ve baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endeksteki artis kadar bir getiri elde etmeyi hedefleyen fon.

F. Fon Sepeti Fonu

Portföyünün en az %80’ini yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatıran fon.

G. Katkı Fonu

Katılımcılar adına ödenen devlet katkılarının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulan ve portföyünün; - en az yüzde 75’ini, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirasi cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına, - en fazla yüzde onbeşini, Türk Lirasi cinsinden mevduata, katılma hesabına, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına, - en fazla yüzde onbeşini, BIST 100 endeksindeki veya BIST katılım endeksindeki paylara yatıran fon.

H. Diğer Fonlar

Yukarıdaki fon türlerine girmeyen diğer fonlar.

a. Dengeli Fon

Fon portföyünün tamamını, ortaklık payı, borçlanma araçları ve kira sertifikalarının karmasından oluşturan ve hem sermaye kazancı hem de temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fon

b. Esnek Fon

Fon portföyünün tamamını, değişen piyasa koşullarına göre emeklilik yatırım fon portföylerinde yer almasına izin verilen yerli ve yabanci varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen fon

 


 
 
International Organization for Pension Supervisors T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 
 
© 2008 Tüm hakları Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aittir. Sarıkanarya Sokak No: 18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: 1 34742 Kozyatağı/İSTANBUL
Tel: (216) 571 66 00 - (216) 445 85 58 Faks: (216) 571 66 01 - (216) 445 69 16
gri{creative}agency