Ana Sayfa | About EGM | İletişim | Site Haritası
 
 
Detaylı Arama
 


 
MAKALELER (ARŞİV)
How much do People Know About Economics and Finance? Financial Literacy and the Importance of Financial Education
Kaynak: The Michigan Retirement Research Center
Annamaria Lusardi, Olivia Mitchell

Modern finansal çevrede hanehalklarının yüksek finansal tasarruf yapmaları çok önemli hale gelmiştir. Bununla birlikte, toplumların büyük bölümünde finansal anlamda bilgi eksikliği bulunmaktadır. Çoğu hanehalkı tasarruf ve yatırım kararı verebilmek için gerekli temel ekonomik kavramları bilmemektedir. Bu bilgi eksikliği tasarrufları, emeklilik planlamasını, konut kredileri ödemelerini ve diğer finansal kararları etkilemektedir. Politika yapıcılara toplumun finansal bilgi eksikliğini giderecek önemli roller düşmektedir. Ekteki çalışma bu konuyu incelemektedir.(Makalenin Tümü)
Why is Life Expantency so low in the United States?
Kaynak: Boston College, Center For Retirement Research
Alicia H. Munnell, Robert E. Hatch, James G. Lee

Ekteki araştırmanın konusu, Amerikan halkının ortalama ömür uzunluğudur. Çalışmada Amerika’ nın, kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (Gross Domestic Product; GDP) bakımından dünyanın en zengin ülkesi olması ve yaşam süresi uzunluğunun da gelir ile doğrudan ilişkisi bulunması nedeniyle, yaşlı Amerikan vatandaşlarının diğer büyük sanayi devletlerinde yaşayanlara göre daha uzun ömürlü olmaları gerektiği belirtilmektedir. Oysa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) kapsadığı 30 gelişmiş ülkede yaşayan 65 yaş nüfusu incelendiğinde, hem kadın hem de erkekler için Amerikan halkının ortalama yaşam süresi sıralamasında alt sıralara düştüğü görülmüştür. Çalışmada bu durumun nedenlerine değinilmektedir. (Makalenin Tümü)
Older Workers: Employment and Retirement Trends
Kaynak: Pension Research Council
Patrick Purcell

Ekteki çalışmada, Amerikan nüfusundaki yaşlanma ve yaşlı çalışanların istihdam ve emeklilik eğilimleri konuları ele alınmaktadır. Araştırmalarda, her yıl emekli olan kişi sayısının ülkenin işgücü büyüklüğünü etkilediği ve bu durumun da mal ve hizmet üretimi için gerekli ekonomik güç üzerinde direkt etkileri bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Oysa her yıl daha az kişinin emekli olmasının, işverenler için deneyimli çalışan kaynağının büyümesine ve çalışanın esas geçim kaynağının aylık kazancı olması sebebiyle tasarruflara, emekli aylıklarına ve sosyal güvenliğe güvenen kişi sayısının azalmasına neden olacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak, nüfusun yaş profilinde oluşan değişikliklerin ve ortalama emeklilik yaşının milli gelir ve federal bütçe büyüklüğü üzerinde önemli etkileri olduğu görülmektedir. (Makalenin Tümü)
The Future of Pension Plan Design
Kaynak: Pension Research Council
David McCarthy

Amerika’daki çalışanların emeklilik gelirlerine ilişkin güvence kanunu olan, Çalışanların Emeklilik Gelir Sigortası Kanunu’ nun (Employee Retirement Income Security Act of 1974; ERISA) yayınlanmasından bu yana geçen 30 yıl içinde, Amerika Özel Emeklilik şartlarında çok büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Geleneksel belirlenmiş fayda esaslı emeklilik planları, belirlenmiş katkı esaslı emeklilik sözleşmeleri ile değiştirilmiştir. Fakat ekteki çalışmada, mesleki emeklilik planlarının hem işveren hem de çalışan ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olması için daha uzun süre çalışma yapılması gerektiği belirtilmektedir. Ekonomik açıdan bakıldığında ise, firmaların ve çalışanların gerçekte emekliliklerini nasıl değerlendirdikleri örneklenemediğinden, gerçekçi emeklilik sözleşmelerinin geleneksel kuramsal ekonomi modelleri için hayli karmaşık oldukları ifade edilmektedir. (Makalenin Tümü)
The Gains from Pension Reform
Kaynak: IUI, The Research Institute of Industrial Economics
Assar Lindbeck, Mats Persson

Sanayi Ekonomileri Araştırma Enstitüsü (The Research Institute of Industrial Economics) tarafından hazırlanan ekteki çalışmada, emeklilik reformunun neler sağladığı konusu ele alınmaktadır. Çalışma emeklilik sistemlerini üç boyutta değerlendirilmektedir:

1) Aktuaryal, Aktuaryal olmayan; 2) Fon esaslı, Dağıtım esaslı; 3) Belirlenmiş katkı esaslı, Belirlenmiş fayda esaslı. Bu çalışmada değinilen noktalar şöyle sıralanmaktadır: Katkı payları ve emeklilik ödenekleri arasındaki bağlantıyı güçlendirerek, sistemin aktuaryal uygunluk derecesini yükseltmek iş gücü piyasasındaki çarpıklık oranını düşürecektir. Her ne kadar fon esaslı sistemlere kısmi kayış bireylere daha çok risk dönüşü sağlasa da, fon esaslı sisteme geçiş temelde kuşaklararası gelir dağılımını beraberinde getirmektedir. Belirlenmiş fayda esaslı planlardan sabit katkı payı oranına sahip belirlenmiş katkı esaslı planlara geçiş, gelir riskini çalışan ve vergi ödeyenlerden emekli aylığı alan kişilere kaydıracaktır. (Makalenin Tümü)
An Update On Pension Data
Kaynak: Boston College, Center For Retirement Research
Alicia H. Munnell, James G. Lee, Kevin B. Meme

Bu araştırma, geçmiş 20 yıl süresince işveren destekli emeklilik teminatlarına olan eğilimler konusuna odaklanmıştır. Çalışmada, emeklilik planına sahip olan ve olmayan kişiler araştırılmakta, emeklilerin ne kadar emekli aylığı geliri elde ettikleri ve zaman boyunca kişilerin emeklilik teminatlarının ve gelirlerinin nasıl değiştiği incelenmektedir. Araştırma sırasında yararlanılan önceki çalışmalar güncellenirken, yeni yayımlanan “1999 Form 5500” ve Güncel Nüfus Sayımı (CPS, Current Population Survey) verileri kullanılmıştır. (Makalenin Tümü)
Annuities
Kaynak: The Actuarial Profession
Iain Taylor

Bu çalışmada, bir kez anlaşıldığında çok basit bir kavram olmasına rağmen çoğu kez yanlış tanımlanan, anüite (yıllık gelir sigortası) konusu tarihsel bir bakış açısı ile ele alınmaktadır. Sırasıyla, anüitelerin ve anüite piyasasının nasıl çalıştığı, sigortacıların anüiteleri nasıl fiyatlandırdıkları, fonları nerelerde değerlendirdikleri, anüite piyasasındaki sermaye ihtiyacı, tüketicilere adil değer sunuluyor mu gibi güncel sorunlar ve Avrupa Komisyonunun anüitelerin cinsiyet ayrımı olmaksızın fiyatlandırılması gerektiği konulu son önerisi incelenmektedir. Çalışma, zaman içinde anüite oranlarında meydana gelen düşüş ve bu düşüşün emekliler ile garanti edilen anüite oranlarına etkisi anlatılarak tamamlanmıştır. (Makalenin Tümü)
Do Spouses Coordinate Their Retirement Decisions?
Kaynak: Boston College, Center For Retirement Research
Richard W. Johnson

Bu araştırmada, eşlerin emeklilik kararlarını verirken birbirlerinden etkilenip etkilenmedikleri sorusuna cevap aranmaktadır. Çalışmaya göre, evli bayanların iş piyasasına yönelmeleri emeklilik davranışlarını değiştirmektedir. Bir kuşak önce iş piyasasında az sayıda evli bayan bulunduğundan, eşlerin emeklilik kararlarını birbirlerine göre ayarlamalarının oldukça kolay olduğu belirtilmektedir. Bu dönemde çiftler genellikle, erkeğin emeklilik aylığının büyüklüğüne ve verecekleri emeklilik kararının gelecekteki aylıkları üzerindeki etkilerine odaklanmaktadırlar. Fakat günümüzde birçok bayanın kendi adlarına önemli miktarlarda emeklilik birikimleri bulunması sebebiyle, eşlerin emeklilik kararlarını birbirlerine göre ayarlamalarının çok daha zor olduğu belirtilmektedir. Sonuçta, çiftlerden her iki taraf da işi bırakma kararı verirken, bu durumun gelirlerini ve emekli maaşlarını nasıl etkileyeceği konusunu dikkate almalıdır. (Makalenin Tümü)

 
 
International Organization for Pension Supervisors T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 
 
© 2008 Tüm hakları Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aittir. Sarıkanarya Sokak No: 18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: 1 34742 Kozyatağı/İSTANBUL
Tel: (216) 571 66 00 - (216) 445 85 58 Faks: (216) 571 66 01 - (216) 445 69 16
gri{creative}agency