Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Gönüllü BES Fonları

Emeklilik yatırım fonu, emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde tahsil edilen ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan bir yatırım fonudur. Bireysel emeklilik sisteminde, emeklilik şirketleri katılımcılara faizli ve faizsiz fon seçenekleri sunarlar. Emeklilik şirketleri tarafından kurulur. Tüzel kişiliği yoktur. Fon, portföy yönetim şirketlerince yönetilir.

Emeklilik yatırım fonlarının türleri, içerdikleri yatırım araçlarına göre (kamu borçlanma araçları, hisse senedi, mevduat, vb.) belirlenir. Emeklilik yatırım fonları sadece BES’e giren kişiler tarafından satın alınabilir. Emeklilik yatırım fonlarının elde etmiş olduğu kazançlara stopaj uygulanmaz. Bu fonlar uzun vadeli yatırım stratejileri ile yönetilir.
Tercih ettiğiniz fonlara herhangi bir asgari ve azami sınır olmaksızın yatırım yapabilirsiniz. Bununla beraber, dahil olduğunuz plan kapsamında sunulan fonlar arasında tercihte bulunabilir, tanımlanan sınırlar dahilinde istediğiniz oranlarda paylaştırabilirsiniz. Emeklilik planlarında hedef kitledeki katılımcıların risk-getiri beklentileri doğrultusunda fonun stratejisine paralel olarak yatırım sınırlamaları bulunabilir.

Bireysel emeklilik hesaplarınızdaki birikimlerin ve ödediğiniz katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını yılda en fazla 12 kez değiştirebilirsiniz. Katılımcı her fon dağılımı değişikliğinde, BEFAS üzerinden sunulan fonlar dâhil olmak üzere en fazla yirmi fon seçebilir. Değişiklik talebinizi yazılı olarak veya emeklilik şirketinin çağrı merkezinden yahut internet sitesinde katılımcı, sponsor veya işveren adına oluşturulan güvenli sayfadan veya diğer elektronik iletişim araçları (kısa mesaj, elektronik posta, internet, faks gibi her türlü iletişim yöntemi) ile yapabilirsiniz.

BES’te herhangi bir getiri garantisi verilmemektedir. Emeklilik şirketi tarafından sunulan değişik risk ve getiri düzeyine sahip emeklilik yatırım fonları arasından risk profilinize en uygun olabilecek fonlara kendi kararlarınız doğrultusunda yatırım yapabilirsiniz.

BES fonları arasında herhangi bir tercihte bulunmazsanız birikimleriniz Standart Fon’da değerlendirilir.

Grup Emeklilik Yatırım Fonu, işyeri veya belirli meslek grupları bazında, sektörel bazda ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülmek koşulu ile fon paylarının belirli kişi ya da gruplara tahsis edilmesi amacıyla oluşturulan bir yatırım fonu türüdür.

Fonlarla ilgili detaylı bilgilendirmeye Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber” üzerinden ulaşabilirsiniz.

Faiz İçermeyen BES fonları

Bireysel emeklilik sisteminde, faiz hassasiyeti taşıyan katılımcılar için faiz içermeyen enstrümanlara yatırım yapan, İslami finans kurallarına ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun emeklilik yatırım fonları sunulmaktadır.

Söz konusu faizsiz fonlar; ilgili emeklilik şirketinin danışma kurulu onayından geçmiş, alım satımının İslam dinine göre caiz olduğuna karar verilmiş, faizsiz ve katılım bankacılığı ilkelerine uygun olduğu konusunda görüş alınmış enstrümanlara yatırım yapmaktadır.

Faizsiz emeklilik yatırım fonlarının içeriğinde bulunan finansal enstrümanlar özetle şunlardan oluşabilmektedir;

  • Katılım bankalarında açılacak TL, EURO, USD katılma hesapları,
  • Faiz barındırmayan TL, USD, EURO cinsi varlıklar ile Altın, Gümüş gibi kıymetli madenleri içeren sermaye piyasası araçları,
  • Katılım endeksine ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetleri,
  • Altın ve kıymetli madenler,
  • Faizsiz menkul kıymet yatırım fonları (Girişim sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu vb.),
  • Türkiye’de veya yurtdışında ihraç edilen sukuk (kira sertifikası) vb. faizsiz borçlanma araçları.Fon Bilgileri

Hisse Senedi Fonu

Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarından oluşan fondur.

Borçlanma Araçları Fonu

Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşan fondur. Söz konusu %80 oranının hesaplamasına yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları da dahil edilir.

Katılım Fonu

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fondur.

Karma Fon

Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80’i ortaklık payları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kira sertifikalarının en az ikisinden oluşan fondur.

Para Piyasası Fonu

Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gün olan fondur.

Kıymetli Madenler Fonu

Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fondur.

Endeks Fon

Fon portföyünün en az %80’i Kurul tarafından uygun görülen bir endeks kapsamındaki varlıkların tümünden ya da örneklem yoluyla seçilen bir kısmından oluşan ve baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endeksteki artış kadar bir getiri elde etmeyi hedefleyen fondur.

Fonun;

a) Takip ettiği ihraççı paylarından oluşan endeksin ve bu endeksi takip eden fon portföyünün en az altı ihraççı payından oluşması ve endekste/fon portföyünde yer alan ihraççı paylarından her birinin endeks/fon toplam değeri içindeki ağırlığının %30’u geçmemesi,

b) Takip ettiği kamu borçlanma araçları veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşan endekste ve bu endeksi takip eden fon portföyünde yer alan borçlanma araçlarından her birinin endeks/fon portföy değeri içindeki ağırlığının %35'i geçmemesi,

c) Takip ettiği gayrimenkul sertifikalarından veya özel sektör kira sertifikalarından oluşan endeksi ve bu endeksi takip eden fon portföyünün en az dört gayrimenkul sertifikasından veya özel sektör kira sertifikasından oluşması ve endekste/fon portföyünde yer alan gayrimenkul sertifikalarından veya özel sektör kira sertifikalarından her birinin endeks/ fon portföy değeri içindeki ağırlığının %35'i geçmemesi gerekmektedir.

Fon Sepeti Fonu

Portföyünün en az %80’i yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fondur.

Fon, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım  %80 hesaplamasında dikkate alınır.

Fon Sepeti Fonu içtüzüğünde,  yatırım yapılması planlanan yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının stratejilerine yer verilmesi zorunludur.

Katkı Fonu

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan ve katılımcılar adına ödenen katkı payının değerlendirildiği fondur.

Değişken Fon

Portföy sınırlamaları itibarıyla yukarıdaki türlerden herhangi birine girmeyen fondur.

Standart Fon

2016/39 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge’nin Emeklilik Planlarına İlişkin Hükümler bölümünün 2'nci maddesinde belirlenen esaslara göre yönetilen fondur.

Yaşam Döngüsü / Hedef Fon

Katılımcının emeklilik tarihi, risk algısı ve yaş vb. özellikleri dikkate alınarak yatırım stratejisi oluşturulan fondur.