Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Fon Performans Değerlendirme Sistemi

İlgili mevzuat ile;

i. Fon kıyas gruplarınınkıyas gruplarının dışında kalan fonların ve bunlara ilişkin değerlendirme metodolojisinin Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından belirlenerek Fon Performans Değerlendirme Komitesi'ne (FPDK) sunulması, FPDK tarafından onaylanan yöntemin ve bahse konu fon listelerinin kamuoyuna duyurulması,

ii. EGM tarafından fonların performansının anlık olarak izlenmesi; ilgili performans döneminde, kamuoyuna ilan edilmiş metodolojiye uygun olarak performans ölçümü ve değerlendirmesinin yapılması,

iii. EGM tarafından göreceli olarak başarılı ve yetersiz olduğu tespit edilen fonlara ilişkin performans sonuçlarının değerlendirme dönemini takip eden senenin ilk 15 iş günü içinde kamuoyuna ilan edilmesi,

iv. Performans değerlendirme sonuçlarına göre fonlara ödül ve yaptırımlar uygulanması

öngörülmüştür.Fon Performans İzleme ve Değerlendirme Sisteminde Temel Paydaşlar ve Görevleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı

 • Sektöre ilişkin politika ve stratejiler oluşturmak
 • Emeklilik şirketlerinin ve bireysel emeklilik aracılarının faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek
 • Fonların performansının değerlendirilmesi ile bu değerlendirmeler sonucunda portföy yöneticilerine uygulanacak teşvik ve tedbire ilişkin usul ve esaslar hakkında görüş oluşturarak SPK ile paylaşmak

Sermaye Piyasası Kurulu

 • Emeklilik yatırım fonlarının faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek
 • Fonların performansının değerlendirilmesi ile bu değerlendirmeler sonucunda portföy yöneticilerine uygulanacak teşvik ve tedbire ilişkin usul ve esasları belirlemek

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)

 • Bireysel Emeklilik Sistemi'nin sağlıklı ve güvenli şekilde işlemesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak
 • Emeklilik şirketlerinin, bireysel emeklilik aracılarının ve emeklilik yatırım fonlarının faaliyetlerinin gözetimini gerçekleştirmek
 • Fon performans izleme ve değerlendirme sisteminde yer alacak fon kıyas gruplarını, kıyas grupları dışında kalan fonları ve bunlara yönelik performans değerlendirme yöntemini belirleyerek FPDK'ya sunmak
 • FPDK kararlarını fon kurucularına (emeklilik şirketlerine) iletmek, gelen itirazları değerlendirmek üzere FPDK’ya sunmak, itirazın devam etmesi durumunda SPK’ya iletmek, nihai sonucu internet sitesinden kamuoyuna duyurmak
 • Tüm fonların performansını izlemek, değerlendirmek, her yıl başarılı ve göreceli yetersiz fonları belirlemek ve ilan etmek
 • Ödül alacak ve tedbir uygulanacak fonlara yönelik gerekli bildirimleri yapmak ve süreçleri takip etmek

Emeklilik Şirketleri (Fon Kurucuları)

 • Emeklilik yatırım fonlarının basiretli ve müdebbir bir tüccar gibi yönetilmesini sağlamak, gerekli iç kontrol ve iç denetim tedbirlerini almak
 • EGM tarafından kendilerine iletilen gruplama ve metodolojiye ilişkin varsa itirazlarını FPDK'ya iletmek
 • EGM tarafından yapılacak bildirimleri takiben ilgili portföy yönetim şirketlerine teşvikleri ve tedbirleri uygulamak
 • Sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin önerileri EGM'ye iletmek

Portföy Yönetim Şirketleri

 • Fonları özenli ve basiretli bir şekilde yönetmek
 • Fon yönetimini mevzuata, iç düzenlemelere tam uygun olarak azami peformans sağlayacak şekilde gerçekleştirmek
 • Sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin önerileri EGM'ye iletmek

Fon Performans Değerlendirme Komitesi (FPDK)

 • EGM tarafından önerilen fon kıyas grupları ile ilgili nihai kararları vermek
 • Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de (Rehber) belirlenen çerçevede fonlar için performans değerlendirme metodolojisini belirlemek
 • Emeklilik şirketlerinden gelen itiraz ve önerileri değerlendirerek karara bağlamak