Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Mevzuat Bilgi Merkezi

Kılavuzlar

1. Otomatik Katılım Katkı Paylarının Kontrolü ve Tahsilat Takip İşlemleri Kılavuzu

Özet Bilgi

18 Nisan 2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2019/3)’nin "OKS Kapsamında Kurulan Sözleşmeler İçin Yapılacak Tahsilatlar" başlıklı 1. bölümünün geçici madde 6 "(6) Bu bölüm kapsamında EGM tarafından yürütülecek katkı payına ilişkin kontrol, mutabakat, raporlama, bildirim ve tahsilat işlemleri ile veri ve taleplerin iletilmesi işlemlerine dair usul ve esaslar, EGM tarafından hazırlanan ve Bakanlığın uygun görüşü alınarak yayımlanan Kılavuzda belirlenir.” hükmü gereği Kurumumuz tarafından hazırlanan "Otomatik Katılım Katkı Paylarının Kontrolü ve Tahsilat Takip İşlemleri Kılavuzu" yürürlüğe girmiştir. Bu Kılavuz, ilgili mevzuat çerçevesinde sistemde sözleşme akdetmekle yükümlü işverenlerin mevzuatta tanımlı giriş takvimine uygun olarak sözleşme akdettikleri, çalışanları adına sertifika düzenlediklerine ilişkin kontrol ve çalışanın ücretlerinden kesilen katkı payı tutarlarının emeklilik şirketine tam ve zamanında intikalinin kontrolü ile emeklilik şirketine aktarılmayan, eksik veya geç aktarılan katkı payları ve varsa getirilerinin takip ve tahsili sürecine ilişkin esas ve usulleri içermektedir.

    
Bakanlık
Onay Tarihi
    
10.07.2019
    
Yayım
Tarihi
    
02.08.2019
    
Versiyon
No
    
1.0
    
Hedef
Kitle
    
Kamuoyu,
Emeklilik Şirketleri
Dayanak

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2019/3)

    
Kılavuza Erişim
(Kamuoyu)
    
PDF dokümanı erişimi
    
Kılavuza Erişim
(Emeklilik Şirketleri)
    
Platform

2. Gözetime Esas Verilere İlişkin Kılavuz

Özet Bilgi

İşbu kılavuz, EGM ile şirket arasındaki veri paylaşım yöntemini, paylaşımda kullanılacak ortamı, paylaşımların zamanlamasını, veri formatını, değer listelerini, web servis şemalarını, EGM tarafından sağlanacak platformlara ilişkin kullanım kılavuzları ile veri paylaşımı için ihtiyaç duyulacak tüm dokümantasyon ve diğer esas ve usulleri içermektedir.

    
Bakanlık
Onay Tarihi
    
12.07.2019
    
Yayım
Tarihi
    
07.08.2019
    
Versiyon
No
    
1.0
    
Hedef
Kitle
    

Emeklilik Şirketleri
Dayanak

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2019/3)

Kılavuza Erişim
(Emeklilik Şirketleri)
    
Platform