Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Versiyon 2.0
Son güncelleme tarihi: 23.06.2023

1. GİRİŞ

1.1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu Emeklilik Gözetim Merkezi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ("Politika"), Emeklilik Gözetim Merkezi Anonim Şirketi ("EGM") Kanun'a uyumluluğunun sağlanmasını ve EGM tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır. 

Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde EGM tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, EGM tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, EGM’nin işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

EGM çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu Politika’nın kapsamında olmayıp, Emeklilik Gözetim Merkezi Anonim Şirketi Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda ayrıca düzenlenmektedir.

Politika’da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de bulunmaktadır.

2. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ KATEGORİLERİ VE VERİ İŞLEME AMAÇLARI

2.1. Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, EGM tarafından kişisel verileri işlenmekte olan ve EGM çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

1

Aktüer

Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde tutulan aktüerler siciline kayıtlı gerçek kişidir.

2

Aracı

Bireysel emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan gerçek kişidir.

3

Aracı Adayı

EGM tarafından düzenlenen bireysel emeklilik aracıları sınavına başvuran kişidir.

4

Banka Çalışanı

EGM'nin çalıştığı bankalarda, soruları cevaplamanın ve işlemleri gerçekleştirmenin yanı sıra diğer banka işlerine yardımcı olmakla görevli kişidir.

5

Çalışan Adayı

EGM’ye CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişidir.

6

Danışman

EGM'nin çalıştığı alanlarla ilgili bilgi ve düşüncesine başvurulan, doğru kararlar alınması için yol gösteren görevli kişidir.

7

Davalı/ Davacı

Mahkeme nezdinde herhangi bir dava karşısında EGM'ce dava edilen ve/veya EGM'yi dava eden kişidir. 

8

Denetim Elemanı (SEDDK, bağımsız denetim vb.)

Kamu kurum ve kuruluşları ile bağımsız denetim şirketleri adına denetlemeyle görevlendirilmiş yetkili meslek personelidir.

9 E-Bülten Üyesi EGM WEB sayfasında yer alan E-Haber bültenine üyelik için başvuran kişidir. 
10 Emeklilik Şirket Yetkilisi Emeklilik şirketlerinde şirketi ilgilendiren konularda karar alma ve /veya uygulama yetkisine sahip kişidir. 
11 İş Ortağı EGM'nin iki ya da daha fazla kişi ile kişilerden her birinin işin belli bir kısmını yapmak maksadı ile katkılarını birleştirdiği gerçek kişidir. 
12 İşveren Gerçek Kişi Bir iş sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluştur.
13 Katılımcı Herhangi bir emeklilik sözleşmesi tarafı olan bireysel emeklilik hesabı bulunan gerçek kişiyi ifade etmektedir.
14 Plaza Yetkilisi EGM faaliyetlerini yürüttüğü işyerinin içinde bulunduğu plazanın yönetiminden sorumlu olan kişidir.
15 Portföy Yönetim Şirket Yetkilisi Portföy Yönetim Şirketlerinin şirketi ilgilendiren konularda karar alma ve /veya uygulama yetkisine sahip kişidir. 
16 Sektörün düzenleyici kurumunda çalışan kamu personeli SEDDK çalışanıdır.
17 Sınav adayı EGM tarafından sağlanan e-sınav hizmetlerini kullanan kurumların sınavlarına giren kişidir.
18 Sigorta Şirketleri Çalışanı Sigorta Şirketi personelidir. 
19 Şikayet ve Bilgi Talebi Sahipleri (Bize Ulaşın) EGM WEB sayfasında yer alan bize ulaşın başvuru linki üzerinden soru, şikayet, ihbar ve öneri ileten kişidir. 
20 Tedarikçi Yetkilisi EGM'nin mal ve hizmet tedarik ettiği kişi veya kuruluşlardaki tedarik sürecinin yönetim faaliyetlerinde kontrol, teftiş, gözleme, yürütme ve yönetme iş, işlemlerinden sorumlu olan kişidir.
21 Ürün veya Hizmet Alan Kişi Bir ürünü veya hizmeti para karşılığı alan kişidir.
22 VASA Üyesi Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinin çalışanları, hak sahibi ya da emeklisidir.
23 VASA Yetkilisi Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinin işlemlerini yürütmekle yetkilendirilmiş kişidir. 
24 Veli / Vasi / Temsilci - Velayet altındaki küçüğü temsil eden,
- Ana veya babanın velayeti altında olmayan küçükler ile kısıtlı ergin kimselerin kişiliği ve malvarlığı ile ilgili tüm menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerinde onu temsil etmekle yükümlü olan,
- Temsil kurumunda bir hukuki işlemi başkası adına yapan
- İşletme sahibinin, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü̈ olarak yetki verdiği
gerçek kişileri ifade etmektedir.
25 Vergi Daireleri Çalışanı Vergi Dairelerinde çalışan personeldir. 
26 Veri talebi karşılanan üçüncü kişi  EGM'den veri talebinde bulunan üniversitelerde tez çalışmaları gerçekleştiren akademisyen, Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği çalışanı gibi gerçek kişilerdir.
27 Web Sitesindeki Uygulamaları Kullanan Kişi EGM WEB sitesinde ve/veya EGM’ye ait herhangi bir platformda yer alan uygulamaları kullanan gerçek kişidir. 
28 Yönetim Kurulu Üyesi EGM’nin hisse senedine sahip olan kişi ve kuruluşlar ile bu kuruluşların temsilci ve yetkilisidir. 
29 Ziyaretçi EGM, yerleşke, mobil uygulaması ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.2. Kişisel Veri Kategorileri

EGM tarafından aşağıdaki kategorize edilmiş kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Ad Soyad, Anne Adı, Anne Kızlık Soyadı, Baba Adı, Cinsiyet, Çalışanın eşinin doğum tarihi, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Evlilik cüzdanı fotokopisi, İmza, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Bilgisi ve fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Pasaport Bilgisi, Tc Kimlik No, Uyruk, Vefat Tarihi, Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler.

İletişim Bilgisi

Adres, Cep Telefonu No, E-Posta Adresi, Faks, İletişim Adresi, İşyeri Bilgisi, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (Kep), Telefon No gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler.

Özlük Bilgisi

Bordro bilgileri, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, ücret bilgisi gibi bir işletmenin bünyesinde çalışan kişi için gerekli bilgilerin ayrı ayrı tutulması gereken çalışan kayıt dosyası için gerekli bilgiler

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, icra, maaş haczi ve nafaka bilgileri gibi hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve EGM’nin politikalarına uyum kapsamında işlenen sair hukuki bilgiler

Müşteri İşlem Bilgisi

Anket bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, çek bilgileri, fatura, gişe dekontlarındaki bilgiler, müşteri no, senet, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte alınan bina/ofis giriş çıkış kayıtları, çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler.

İşlem Güvenliği Bilgisi

İnternet erişim kayıt log'ları, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, ıp adresi bilgileri, sistem ve uygulama kullanıcı hesap bilgileri (kullanıcı adları, e-mail hesapları, son logon tarihleri vb), şifre ve parola bilgileri gibi ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler

Finansal Bilgi

Banka hesap bilgileri, bilanço bilgileri, borç bakiyesi, finansal performans bilgileri, IBAN, kredi kartı bilgileri cvv, kredi kartı numarası, kredi kartı son kullanma tarihi, kredi ve risk bilgileri, sözleşme/sertifika no gibi EGM’nin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler.

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi kişinin mesleki süreçlerine ilişkin kişisel veriler

Görsel ve İşitsel kayıtlar

Fotoğraf, ses kaydı ve video kaydı gibi kayıtlar ile alınarak işlenen kişisel veriler.

Sağlık Bilgileri

Engellilik Bilgileri gibi kişinin sağlığı ile ilgili özel nitelikli kişisel veriler

Özel Nitelikli Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriler.

Diğer 

Bireysel Emeklilik Sözleşme Verisi, Çocuk Bilgisi, Denetim Bilgileri, Seyahat Bilgisi, Web sayfası, Hobiler, Sosyal Aktiviteler, Üye Olunan Kulüpler bilgisi gibi kişisel veriler

2.3. Faaliyetler Bazında İşlenen Kişisel Veriler ve Kişisel Veri İşleme Amaçları

Aşağıda listelenen faaliyetler kapsamındaki kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, EGM tarafından Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir

FAALİYETLER

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İŞLEME AMAÇLARI

Aktüeryal Denetim Portalına aktüerlerin kaydolması

Kimlik
İletişim
Mesleki Deneyim
Diğer (Web Sayfası)
Özlük

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Aktüeryal Denetim Portalına VASA yetkilisinin kaydolması

Kimlik
İletişim
Mesleki Deneyim

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

BES-Mobil App uygulaması kullanım

Kimlik
İletişim

Mal/ Hizmet/ Üretim ve Operasyonel Süreçlerin Yürütülmesi

Bireysel emeklilik aracılarına ilişkin E-Beas sınav ve sicil işlemleri

Kimlik
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri
İletişim
Finans
Mesleki Deneyim
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Özlük
Müşteri İşlem

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Diğer (Sınav güvenliğinin sağlanması)

Bina Giriş Çıkışlarının Takibi (Ziyaretçi Takibi)

Kimlik
Fiziksel Mekân Güvenliği
İletişim

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Finans ve Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla İş Ortaklarıyla Yapılan İletişim Faaliyetleri

İletişim
Kimlik
Mesleki Deneyim

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi

Personel seçme-yerleştirme süreçlerinde çalışan adayının; başvuru, görüşme, değerlendirme vb. tüm aşamalarını kapsayan faaliyetler

Kimlik
Diğer ( Acil durumlarda aranacak kişi)
İletişim
Özlük
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri
Sağlık Bilgileri
Mesleki Deneyim
Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

E-plan / Ek Fayda uygulamasında yetkili kullanıcıların belirlenmesi


Kimlik
İletişim
Mesleki Deneyim

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

İnternet erişim izlerinin takip edilmesi

İşlem Güvenliği

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden Otomatik Katılım Sistemi verilerinin işlenmesi

Finans
Kimlik
Özlük

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

E-Haber Kayıt İşlemleri

İletişim

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

e-imza kayıt işlemleri

Kimlik
İletişim
Mesleki Deneyim

Görevlendirme Süreçlerinin Yönetimi

İşveren Takip Sistemi

İletişim
Kimlik

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Mal/ Hizmet/ Üretim ve Operasyonel Süreçlerin Yürütülmesi

Gözetime esas veriler ve bu veriler kapsamında alınan katılımcı bilgi nesnesi 

Müşteri İşlem
Kimlik
Finans
Mesleki Deneyim
İletişim 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı Veri Paylaşımı 

Kimlik
İletişim
Finans 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yetkili kamu kurumlarından Kurumumuza ulaşan resmi yazılar 

Kimlik
Diğer (Bireysel Emeklilik Sözleşme Verisi, Denetim Bilgileri)
Özlük
İletişim
Finans
Müşteri İşlem
Hukuki İşlem
Engellilik Bilgileri

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Sektörel Risk Envanteri için yapılacak Anket çalışmaları

Kimlik
Müşteri İşlem
İletişim
Mesleki Deneyim

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Emakin Kullanıcı Yetki Tanımlama

Kimlik
İletişim
İşlem Güvenliği

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Emakin Kullanıcı Girişi

Kimlik
İletişim
İşlem Güvenliği

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Sınav Merkezi Kurum Yetkilisi Tanımlama

Kimlik
İletişim

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Sesli Yanıt Sistemi Üzerinden Gelen Aramaların Cevaplanması

Kimlik
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
İletişim

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Dava Takip ve Danışmanlık / Dava ve icra takibinde alacaklı ya da borçlu kaydının yapılması 

Kimlik
İletişim

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Dava Takip Ve Danışmanlık

Kimlik
İletişim
Finans

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Yönetim Kurulu Üyesinin Kayıt Altına Alınması

Kimlik
İletişim
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Mesleki Deneyim

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Kamu Kurum ve Kuruluş çalışanlarının yurt dışı seyahat organizasyonu faaliyeti

Kimlik
İletişim
Diğer (Seyahat Bilgisi)

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Aktüeryal Denetim Portalına SEDDK denetimi için veri yüklenmesi

Kimlik
Özlük
Sağlık Bilgileri
Müşteri İşlem
Diğer (Çocuk Bilgisi)

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Tedarikçi Sözleşme Yönetimi

İletişim
Mesleki Deneyim
Kimlik

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Çağrı Yönetim Sistemi

Kimlik
Müşteri İşlem
Diğer (Bireysel Emeklilik Sözleşme Verisi)
İletişim
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Finans
Sağlık Bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Anket Uygulaması

Kimlik
Müşteri İşlem
İletişim
Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Görevlendirme Süreçlerinin Yönetimi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi


3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

EGM tarafından kişisel veriler, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; EGM, kişisel verilerin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.
 • Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; EGM tarafından işlenen kişisel verilerin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.
 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; EGM, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder.
 • Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; EGM tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.
 • Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması; EGM tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

EGM tarafından kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 3.1'inci başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, EGM tarafından veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde EGM tarafından kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda EGM, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, EGM tarafından, rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, veri sahibi ile EGM arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
 • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda EGM, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
 • Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak EGM tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, EGM zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, EGM ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla EGM tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde EGM öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

EGM, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. EGM bu verileri ancak veri sahibinin açık rıza vermesi halinde işleyebilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

EGM, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışına aktarabilmektedir.

 • Kişisel verilerin yurt içinde üçüncü kişilere aktarımında kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla EGM tarafından aktarılabilmektedir.
 • Kişisel verilerin yurt dışında üçüncü kişilere aktarımında,

  • Bireysel emeklilik aracılarına ilişkin E-Beas sınavı ve EGM Sınav Merkezi,
  • E-Haber Kayıt İşlemleri,
  • Kamu Kurum ve Kuruluş çalışanlarının yurt dışı seyahat organizasyonu
   faaliyetleri kapsamındaki kişisel veriler gerekli özen gösterilerek, gerekli güvenlik tedbirleri ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemler alınarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası alınarak EGM tarafından yurt dışına aktarılmaktadır.

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde EGM, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

PAYLAŞILAN TARAF

AKTARIM AMACI

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Bilgi talep edilmesi halinde gönderilmesi

Hissedarlar 

Bilgi talep edilmesi halinde gönderilmesi

Topluluk Şirketleri

Bilgi talep edilmesi halinde gönderilmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Bilgi talep edilmesi halinde gönderilmesi

İcra Müdürlükleri

Bilgi talep edilmesi halinde gönderilmesi

Kamuoyu

Bireysel emeklilik sistemi mevzuatı gereği aracı sicil sorgulama yapılabilmesi

Dış Denetçi

Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Banka

Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi

Ödeme Hizmeti Şirketi

Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi

İştirakler ve bağlı ortaklıklar

Operasyonel süreçlerin yürütülebilmesi

Tedarikçiler

Operasyonel süreçlerin yürütülebilmesi

İş / Çözüm Ortağı

Operasyonel süreçlerin yürütülebilmesi

Emeklilik Şirketleri

Operasyonel süreçlerin yürütülebilmesi

Noter ve İTO

Operasyonel süreçlerin yürütülebilmesi

IOPS/OECD

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi sürecinin yürütülmesi

Denetime Yetkili Aktüerler

SEDDK tarafından denetim-gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Portal'a kayıtlı hizmet sunucuları

SEDDK tarafından denetim-gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi

5. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

EGM, sağlanan kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem vermektedir. Bu doğrultuda, kişisel verilere yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için Kurul tarafından açıklanan gerekli idari ve teknik önlemlerde alınmaktadır.6. VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla EGM tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere şirket içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

  • Kişisel verilerin işlenme amacı için Politika’nın 2.3'üncü bölümü incelenmelidir.
  • Kişisel verilerin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için Politika’nın 4'üncü bölümü incelenmelidir.
  • Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlar için Politika’nın 3.2'nci ve 3.3'üncü bölümüne bakılmalıdır.
  • Veri sahibi, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktadır. 
   1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   6. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda sıralanan haklara yönelik başvurular, Emeklilik Gözetim Merkezi Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu doldurularak EGM’ye iletebilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurular ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecektir.

EGM, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte EGM, gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

EGM tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; EGM tarafından
(1) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,
(2) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında,
(3) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada
veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından re’sen veya veri sahibinin talebi üzerine EGM, Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

8. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

Aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:

  • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç̧ teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş̧ kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıda sayılan durumlarda EGM tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve veri sahipleri, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

  • Kişisel veri islemenin suç̧ islenmesinin önlenmesi veya suç̧ soruşturması için gerekli olması.
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ kişisel verilerin işlenmesi.
  • Kişisel veri islemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

9. YÜRÜRLÜK ve DEĞİŞİKLİK

Politika, EGM tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.
EGM, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna EGM’nin web sitesi egm.org.tr'den erişilebilir.