Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Önerilen Araştırma/Tez Konuları

Özel emeklilik sektörüne yönelik olarak önerdiğimiz akademik çalışma/araştırma konuları aşağıda listelenmiştir. Bu alanlar başta olmak üzere, özel emeklilik sistemine ilişkin yapacağınız çalışmalar için veri/bilgi taleplerinizi veya stratejik işbirliği önerilerinizi iletmek için tıklayınız.

1. Türkiye'de kullanılan Mortalite ve Morbidite tablolarının analizi ile uluslararası iyi uygulamalar ve teoriye uygunluğu

2. EYT Uygulamasının maliyeti ve özel emeklilik sistemi üzerine etkileri

3. Bireylerin yaşlılık dönemindeki gelir kaynakları, harcamaları ve maruz kaldıkları risklere ilişkin uluslararası kıyaslamalar çerçevesinde politika önerileri geliştirilmesi

4. Özel Emeklilik Sisteminden çıkış nedenleri ve çıkış tahminleme modelleri

5. Çalışan bağlılığının sağlanmasında işverenler tarafından çalışanları adına BES’e ödenen katkı paylarının yeri ve önemi

6. Sendikaların özel emeklilik sistemine bakış açısı- Türkiye ve uluslararası örnek karşılaştırmaları

7. Bireysel emeklilik katılımcılarının ideal portföy oluşturmaları için modelleme önerisi (Katılımcının fon performans geçmişi, yaşı, risk algısı ve BEFAS dahil o anki fon evreni değerlendirilerek)

8. Özel Emeklilik Sisteminin ekonomik büyüme ve finansal istikrar üzerine etkileri, finansal şoklara karşı koruma yeteneği

9. Robo-Danışmanlık ürünlerinin test edilmesi, doğrulanması ve sertifikalandırılmasına yönelik model geliştirilmesi

10. Fon ve takas işlemlerinin hızlı, güvenilir ve etkin gerçekleştirilmesine yönelik model önerisi geliştirilmesi

11. Emeklilik Yatırım Fonlarına yönelik faaliyetlerde hata, ihmal ve suiistimallerin önlenmesine ve tespitine yönelik model geliştirilmesi

12. Katılımcıların sağlıklı karar verebilmeleri için Emeklilik şirketleri ve Portföy Yönetim Şirketleri için rating sistemi geliştirilmesi

13. Özel Emeklilik Sisteminde Birim Maliyetlerin (sözleşme başına faaliyet giderlerinin) tespiti ve Özel Emeklilik sisteminin maliyet, gelir yapısı ve karlılığının uluslararası karşılaştırması

14. Geçmiş mali verilerden (Mali tablolar) yararlanılarak Emeklilik Şirketlerinin Karlılık tahminleme modeli oluşturulması

15. Türkiye’nin vergi sistemi ile makro iktisadi ve finansal yapısal sorunları arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu çerçevede, ihtiyaç duyulan yapısal reformların muhtevası nasıl olmalıdır? Bu kapsamda özel emeklilik sistemi nasıl ele alınmalıdır?

16. Merkez bankalarının dünyada ve Türkiye’de sermaye piyasalarını ve özel emeklilik sistemlerini destekleme yöntemleri/araçları nelerdir? Bu kapsamda, TCMB’nin anılan sektörleri daha güçlü desteklemesi ve finansal sistemin derinleşmesine ve genişlemesine daha çok katkı sağlaması için nasıl bir politika ve sistem değişikliğine ihtiyaç vardır?

17. Türkiye’de özel emeklilik sistemi ile diğer tasarruf ve yatırım araçlarına yönelik mevcut vergi ve teşvik düzenlemeleri ne kadar etkilidir? Bu kapsamda, bahse konu alanlarda ideal vergi ve teşvik politikaları nasıl olmalıdır?

18. Gayrimenkul, konut ve inşaat sektörü uygulamalarının Türk ekonomisi ve sosyal koruma sistemi üzerine etkileri nasıldır? Anılan sektörlerin yapısal sorunları nelerdir? Bu kapsamda; ihtiyaç duyulan yapısal reformların muhtevası nasıl olmalıdır? Bu minvalde özel emeklilik sistemi nasıl ele alınmalıdır?

19. Türkiye’de bankacılık sektörünün özel emeklilik ve sigortacılık sektörleri ile sermaye piyasalarının gelişimi üzerine etkileri nelerdir? Bu sektörlerin sağlıklı gelişmeleri ve daha iyi sinerji oluşturmaları için aralarındaki etkileşimin nasıl geliştirilmesi gerekir?

20. Uluslararası iyi uygulamalar ışığı altında, Türkiye’nin finansal mimarisinin güçlendirilmesi gereken yönleri nelerdir? Bu kapsamda finansal sistemin dönüşümü nasıl gerçekleşmelidir? Bu dönüşümde özel emeklilik sistemi nasıl bir rol üstlenmelidir?

21. Türkiye’de bireylerin özel emeklilik sistemine girme ve sistemde kalma, emeklilik şirketi seçme/değiştirme, fon seçkisi oluşturma, katkı payı ödeme, emekli olma ve emeklilikte ödeme şekillerini belirleme gibi kararlarını ve davranışlarını etkileyen en temel unsurlar nelerdir? Söz konusu bulgular, iyi uygulamalar ve davranışsal iktisat literatürü dikkate alınarak özel emeklilik sisteminin tasarımı nasıl güçlendirilmelidir?

22. Türkiye’de özel emeklilik ve sigortacılık sektörleri rekabetçilik, yenilikçilik, teknoloji ve insan kaynakları yönetimi bakımlarından uluslararası iyi uygulama örneklerine göre ne düzeydedir? Anılan sektörlerimiz nasıl güçlendirilmelidir?

23. Doğal afet ve iklim değişikliği risklerinin sağlıklı yönetilmesi için özel emeklilik ve sigortacılık sistemlerinin tasarımı nasıl güçlendirilmelidir?

24. Uluslararası iyi uygulamalar ve standartlar ışığı altında, Türk özel emeklilik ve sigortacılık sektörlerinde tüketici haklarının daha iyi korunması için hangi politikalar ve sistemler geliştirilmelidir?

25. Menkul kıymet yatırım fonlarına ve emeklilik yatırım fonlarına ilişkin düzenleme ve denetim evreninin etkinlik düzeyinin, bu fonların getiri performanslarının, performans izleme ve değerlendirme sistemlerinin, ödül ve yaptırım mekanizmalarının, şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeylerinin ve karlılık/verimlilik seviyelerinin uluslararası iyi uygulamalar ışığı altında mukayeseli analizi ve bu bağlamda politika önerileri

26. Türkiye’de ve dünyada özel emeklilik sistemlerinin ve sigortacılık sektörlerinin gözetimini gerçekleştiren kuruluşların mukayeseli analizi ve Türkiye için öneriler

27. Türkiye’de emeklilik yatırım fonu türleri ve bu fonların yatırım yapabileceği araçlar nitel ve nicel bakımlardan yeterli midir? Mevcut fon karşılaştırma ölçütü ve eşik değer belirleme uygulamaları ve yürürlükteki portföy sınırlamaları fonların istikrarlı pozitif reel getiri elde etmeleri için uygun mudur? Sistemin sağlıklı gelişmesi için hangi yeni yaklaşımlara, fon türlerine ve yatırım araçlarına ihtiyaç vardır?