Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Bireysel Emeklilik Aracıları

Bireysel emeklilik aracısı kimdir, ne yapar?

Bireysel emeklilik aracısı ya da kısaca “aracı”, emeklilik şirketi tarafından katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine yönelik olarak tanıtım, bilgilendirme, satış işlemlerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan kişidir.

Aracılar, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılmak isteyenlere; yaşları, getiri beklentileri ve emeklilik dönemindeki gelir hedefleri ile risk profillerine bağlı olarak, sistemin uzun vadeli yapısını da göz önünde bulundurarak tavsiye verir. Bu kapsamda, emeklilik planı seçimine ve fon dağılımına yönelik önerilerde bulunur. Katılımcının taleplerini dikkate alarak, bireysel emeklilik sözleşmesine ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri düzenler. Özetle, aracılar sistem açısından oldukça önemli işleve sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklular da ilgili bölümlerde anlatılan şartları sağlamaları halinde bireysel emeklilik aracısı olabilirler.

Bireysel emeklilik aracısı olarak nerelerde çalışabilirsiniz?

Bireysel emeklilik aracısı olarak; emeklilik şirketlerinde, sigorta ve bireysel emeklilik acentelerinde, sigorta brokerlerinde, bankalarda, sermaye piyasası aracı kurumlarında veya benzeri mali kuruluşlarda;

 • Bireysel Emeklilik Uzmanı,
 • Finansal Danışman,
 • Bireysel Güvence Danışmanı / Uzmanı,

gibi unvanlarla çalışabilirsiniz.

Bireysel emeklilik aracıları lisansına sahip olmak size başka hangi alanlarda çalışma imkânı sağlar?

Bireysel emeklilik sistemi hakkında her türlü bilgiye sahip olmanız ve yüksek finansal okuryazarlık düzeyiniz sayesinde;

 • Hukuk bürolarında ve danışmanlık şirketlerinde danışman,
 • Eğitim kurumlarında eğitmen,
 • Bireysel emeklilik aracılığı yetkinliklerini önemseyen finansal kuruluşlarda personel veya yönetici,

olarak çalışabilirsiniz.

Aracı olmak için ilk olarak ne yapmalısınız?

Aracı olmak için, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yapılan Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı’na (e-BEAS) katılıp başarı göstermelisiniz.

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı (e-BEAS) nedir?

e-BEAS, bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunmak isteyenlerin lisans almaları için katılmak zorunda oldukları bir sınavdır. Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından elektronik ortamda, çoktan seçmeli olarak yapılır. Sınavın amacı, bireysel emeklilik aracısı adaylarının mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini ölçmektir.

Sınava katılmak için öğrenim durumunuz ne olmalıdır?

Sınava katılabilmeniz için aşağıdaki şartlardan birini sağlamanız gerekir:

 • Üniversite Mezunları: Dört yıllık yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmalısınız.
 • Bazı Ön Lisans Programlarının ve Meslek Yüksek Okullarının Mezunları: İki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi ön lisans programlarından veya Bakanlıkça uygun görülen benzer eğitim içeriğine sahip programlardan mezunsanız sınava girebilirsiniz.
 • Öğrenciler: Yukarıda sayılan öğretim kurumlardan birinde öğrenciyseniz de sınava katılabilirsiniz ancak Bireysel Emeklilik Aracılığı Lisansı’na sahip olabilmeniz için, sınava giriş tarihinizden itibaren bir yıl içinde mezun olduğunuza dair belgeyi Kurumumuza iletmeniz gerekir.
 • Lise veya dengi okul mezunları: Lise veya dengi okul mezunu iseniz;

  • Sınava başvuru tarihiniz itibariyle son üç yıl içinde toplam en az bir yıl boyunca emeklilik şirketlerinde, sigorta şirketlerinde, sigorta acentelerinde, sigorta brokerlerinde, bankalarda, sermaye piyasası aracı kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen benzeri mali kuruluşlarda şirket personeli olarak çalışmış olmanız,
  • Ya da Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs ve stajı başarıyla tamamlamış olmanız

gerekir.

Kimler aracı olamaz, aracılık yapamaz?

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı'nda başarılı olsanız bile aşağıdaki durumlarda lisans alma hakkı elde edemezsiniz. Halihazırda lisanslı aracı iseniz;

 • Müflis olmanız veya konkordato ilan etmiş olmanız,

 • 4632 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan mahkûm olmanız,

halinde lisansınız iptal edilebilir.

e-BEAS başvuru süreci nasıl işliyor?

e-BEAS’a başvururken takip edeceğiniz adımlar aşağıdaki gibidir:

1. Bireysel Emeklilik Aracı Portalı’na kayıt olun.

Bireysel Emeklilik Aracı Portalı, EGM tarafından oluşturulmuş, Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı'na başvuru aşamasında kayıt olunan, sınav, aracılar sicili ve tamamlayıcı eğitime ilişkin olarak adayların, aracıların ve emeklilik şirketlerinin iş ve işlemlerini yürütecekleri, sınav, sonuç, lisans, satış yetkisi ve tamamlayıcı eğitime ilişkin durumlarını takip edecekleri, adaylar, aracılar ve şirketler ile her türlü bilgi alışverişinin sağlanacağı elektronik bir platformdur.

Bahsi geçen elektronik platforma buradan ulaşıp e-Devlet üzerinden TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak kayıt olabilirsiniz.

  • Sınav başvurusu ve sınav tarihi ile yer seçimi,
  • Satış yetkisi başvurusu,
  • Tamamlayıcı eğitim programına katılım,
  • Sınav sonucu, lisans, satış yetkisi takibi ve işlemleri,
  • Sınav giriş, sonuç belgeleri ile lisans belgesinin teminini

Portal üzerinden yapabilirsiniz.

Sınavların tarihleri EGM tarafından belirlenecek olup, EGM’nin internet sitesinde duyurulacaktır. Dilediğiniz zaman sınav tarihini seçerek Portal üzerinden başvurabilirsiniz.

Sınavlar; İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilmektedir. Başvuru esnasında bu illerden dilediğinizi tercih edebilirsiniz. e-BEAS’a, bireysel olarak bizzat başvurabilirsiniz. Bir emeklilik şirketinde çalışıyorsanız ya da istihdam edilecekseniz, söz konusu emeklilik şirketi aracılığıyla başvuruda bulunmanız esastır.

2. Bireysel Emeklilik Aracı Portalı üzerinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurun.

Bireysel Emeklilik Aracı Portalı'na kayıt olduktan sonra, Portal üzerindeki başvuru sırasında istenen bilgileri doldurmanız ve gerekli belgeleri yüklemeniz gerekmektedir.

  • Öğrenim belgesi (mezunsanız mezuniyet durumunuzu gösteren e-Devlet üzerinden alınmış diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da ilgili belgenin onaylı bir örneği, eğer öğrenciyseniz, öğrenci olduğunuz eğitim kurumu veya e-Devlet üzerinden öğrenci olduğunuzu gösterir öğrenci belgesi),

  • Son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafınız,

  • Üniversite mezunu veya uygun görülen ön lisans programları ile meslek yüksekokullarından mezun değilseniz;

   • Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü (Sınava başvuru yaptığınız tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle, emeklilik şirketleri, sigorta acenteleri, sigorta brokerleri, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları veya Bakanlıkça uygun görülen benzeri mali kuruluşlar nezdinde şirket personeli olarak çalışmış olduğunuzu gösterir (http://www.turkiye.gov.tr) veya (http://www.sgk.gov.tr) internet sitesinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınmış sigortalı hizmet dökümü) ve sınava başvuru yaptığınız tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışılmış kurum veya ilgili emeklilik şirketi yetkilileri tarafından imzalanmış belge (Ek-3, Ek-4) veya asgari EK-3, Ek-4’deki bilgileri içeren çalışma belgesi,

ya da

   • Bakanlıkça uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs veya staj programını başarıyla tamamladığınızı gösteren belge.

Yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıda sayılan durumlarda şu belgelerin de hazırlanması gerekmektedir:

   • Yabancı uyruklu iseniz, pasaportunuzun noter onaylı bir örneği,

   • Eğer diplomanızı Türkiye dışındaki bir öğrenim kurumundan almış iseniz, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek denklik belgesinin onaylı bir örneği,

   • Başvuru belgelerinizde soyadı uyuşmazlığı olması halinde, evlilik cüzdanınızın “önceki soyadı” bölümünün dolu olması koşuluyla nüfus cüzdanınızın ya da soyadı değişikliğine ilişkin mahkeme kararının bir fotokopisinin ya da e-Devlet üzerinden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesinin eklenmesi gerekmektedir.

   • Sınavda başarılı oluncaya kadar Bireysel Emeklilik Aracı Portalı üzerinden yeniden başvurarak e-BEAS’a dilediğiniz sayıda girebilirsiniz. Önceki başvurunuzda beyan etmiş olduğunuz bilgi ve belgelerde değişiklik olması ya da geçerlilik sürelerinin dolması durumunda yeni başvurunuzda bilgi değişikliklerinizi gösterir güncel belgelerin başvurusu sırasında belirtilen alanlara eklenmesi gerekmektedir.

3. Sınav ücretinizi yatırın.

e-BEAS ücreti,

   • Sınava ilk kez katılanlar için 470 TL,

   • Sınava tekrar katılanlar içinse 235 TL'dir.

Sınav ücretini, bireysel başvuruyorsanız bizzat kendiniz ödeyebilirsiniz, bir emeklilik şirketi aracılığıyla sınava girecekseniz şirketiniz sizin adınıza ödeyebilir.

Sınav ücreti, bireysel başvuruda bulunan adaylar tarafından banka veya kredi kartı ile, emeklilik şirketi aracılığı ile başvuran adaylar için ise emeklilik şirketi tarafından EGM’nin belirlediği hesaba ödenir.

Ödeme yapabileceğiniz hesap bilgilerine Portal üzerinden ulaşabilirsiniz.

4. Portal üzerinden doldurduğunuz başvuru formunun ve ödemesi yapılan sınav ücretinin Emeklilik Gözetim Merkezi’ne ulaşmasını sağlayın.

   • Bireysel başvuru

e-BEAS’a bireysel olarak başvurmak istemeniz halinde, Bireysel Emeklilik Aracı Portalı üzerinden başvurunuz sırasında istenen bilgileri doldurup, gerekli belgeleri yükledikten sonra duyurulan sınav tarihlerinden uygun olanı seçerek, sınav ücretini banka veya kredi kartı ile ödedikten sonra başvurunuzu Portal üzerinden EGM’ye gönderebilirsiniz.

   • Adına aracılık yapacağınız emeklilik şirketi üzerinden başvuru

e-BEAS’a, adına aracılık yapacağınız emeklilik şirketi üzerinden başvurmak istemeniz halinde, Bireysel Emeklilik Aracı Portalı üzerinden başvurunuz sırasında istenen bilgileri doldurup, gerekli belgeleri yükledikten sonra bireysel emeklilik aracılığını yapacağınız emeklilik şirketine iletmeniz gerekmektedir. Bundan sonraki süreç emeklilik şirketiniz tarafından takip edilecektir.

5. Sınav tarihinizi kontrol edin.

Başvurusu onaylanan adaylar için yapılacak sınavların tarih ve yerleri ile ilgili bilgilendirme sınavların yapılacağı tarihten en az sekiz gün önce Bireysel Emeklilik Aracı Portalı üzerinden yapılacaktır.

e-BEAS’a girmeniz uygun ise, sınav duyurusu ve sınav kesinleşmesine ilişkin yapılan bilgilendirme tarihinden itibaren Portal üzerinden sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

Bu belgenizi ve geçerli bir kimlik belgenizi (fotoğraflı nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı sürücü belgesi, yabancı uyruklu adaylar için pasaport) sınava girerken yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

e-BEAS soruları hangi konu başlıklarından oluşmaktadır ve sınava nasıl hazırlanabilirsiniz?

e-BEAS sınav konuları ve bu konulara göre soru sayıları aşağıdaki gibidir:

e-BEAS Soru Dağılımı

MODÜL

SORU SAYISI

ORTALAMADAKİ AĞIRLIĞI (%)

Temel İşletme ve İktisat

5

5

Finans ve Yatırım Araçları

20

20

Sigortacılık

5

5

Satış Yönetimi ve Pazarlama

15

15

Emeklilik Sistemleri, Bireysel Emeklilik Sistemiyle İlgili Mevzuat ve İlgili Diğer Mevzuat

55

55

TOPLAM

100

100

e-BEAS’ta sorulacak soruların envanterine ulaşmak için tıklayınız.

Bireysel emeklilik aracısı olduktan sonra yapmanız gerekenler

Aracılık faaliyetlerinizi mevzuatta belirlenen esaslara uyarak yürütmelisiniz:

1. Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yapıya sahiptir: Amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır. Bireysel emeklilik aracısı, sistemin bu yapısını sisteme dâhil olmak isteyenlere doğru bir şekilde aktarmalı ve onlara bu yönde tavsiyelerde bulunmalıdır. Bunları yaparken de katılımcının hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmalı, mevzuata ve iyi niyet kurallarına uygun olarak hareket etmelidir.

2. EGM tarafından sağlanan tamamlayıcı eğitimlere katılmalısınız. Aksi takdirde lisansınız iptal edilir.

Bireysel emeklilik aracısı olduktan sonraki iki yıl içerisinde bir kez, sonraki her yılda ise bir kez olmak üzere EGM tarafından sağlanan tamamlayıcı eğitimleri almak zorunludur. Söz konusu eğitimler, aşağıdaki başlıklar altında gerçekleştirilmektedir:

 • Mevzuattaki Güncel Gelişmeler
 • Bireysel Emeklilik Mevzuatı
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 • Diğer İlgili Mevzuat
 • Dönemsel Ekonomik Veriler
 • Asgari Ücret, Vergi Dilimleri, SGK Prim Alt ve Üst Sınırları, Enflasyon, Dış Ticaret Dengesi Verileri, Bütçe Gerçekleşme Verileri, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
 • Dönemsel Sosyal Veriler
 • Nüfus ve İstihdam Verileri
 • Emeklilik Yatırım Fonları ve Alternatif Yatırım Araçları
 • Alternatif Yatırım Araçlarının Getirileri
 • Emeklilik Yatırım Fonları
 • Güncel Gelişmeler

Yukarıdaki zorunlu eğitimlere ilave olarak, pazarlama ve satış faaliyetlerinde sıkça karşılaşılabilecek sorularınıza yönelik pratik bilgiler edinebileceğiniz isteğe bağlı eğitim seçenekleri de mevcuttur.

Yukarıda söz edilen eğitimler e-Devlet ile giriş yaptığınız Bireysel Emeklilik Aracı Portalı üzerinde yer alan “Tamamlayıcı Eğitim Programları” alanından tamamlanmaktadır. Söz konusu sayfaların tamamını okumanız, eğitimlere katılma şartını yerine getirmiş olduğunuz anlamına gelecektir. Aralıksız üç dönem tamamlayıcı eğitime katılmayan aracıların lisansı iptal edilir.