Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Bireysel Emeklilik Aracılarına Yönelik Sürekli Eğitim Sistemi (BESES)

Amaç


Tamamlayıcı eğitim programının amacı, lisans belgesi alan kişilerin mesleki yeterlilik, bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamaktır.

Dayanak


30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 13 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesinin "Bireysel emeklilik aracısının, meslekî yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla emeklilik gözetim merkezi tarafından düzenlenen ve katılımın aracı bazında takip edildiği tamamlayıcı eğitim programına ilk olarak lisans alma tarihinden itibaren iki yıl içinde, takip eden dönemlerde ise yılda bir kez katılması gerekir." hükmü gereği, Kurumumuz tarafından düzenlenmekte olan tamamlayıcı eğitim programı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 28 Ağustos 2006 tarihli uygun görüşü ile başlamıştır.

İçerik


Eğitimin içeriği Kurumumuz tarafından hazırlanmıştır. Bireysel Emeklilik Sürekli Eğitim Sistemi (BESES) biri zorunlu, diğeri isteğe bağlı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır:

  • I. Tamamlayıcı Eğitim ve Bilgilendirme Sistemi (TEBS)
  • II. Aracılara Yönelik Pratik Bilgilendirme Sistemi (APBS)


I. TEBS (Zorunlu):

a. Mevzuattaki Güncel Gelişmeler

  • Bireysel Emeklilik Mevzuatı
  • Sosyal Güvenlik Mevzuatı
  • Diğer İlgili Mevzuat


b. Dönemsel Ekonomik Veriler

Asgari Ücret, Vergi Dilimleri, SGK Prim Alt ve Üst Sınırları, Enflasyon, Dış Ticaret Dengesi Verileri, Bütçe Gerçekleşme Verileri, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

c. Dönemsel Sosyal Veriler

Nüfus ve İstihdam Verileri

d. Emeklilik Yatırım Fonları ve Alternatif Yatırım Araçları

  • Alternatif Yatırım Araçlarının Getirileri
  • Emeklilik Yatırım Fonları

e. Güncel Gelişmeler

f. Katılım Esaslı Bireysel Emeklilik Faaliyetleri

II. APBS (İsteğe Bağlı):

Alınması isteğe bağlı olan APBS kapsamında pazarlama ve satış faaliyetlerinde sıkça karşılaşılabilecek sorulara yönelik pratik bilgiler sağlanması hedeflenmiştir.

Güncelleme


Eğitimler, mevzuat ve güncel gelişmeler ışığında her ayın 10'uncu gününde güncellenecektir.

Eğitime Katılım Süresi


Aracıların, tamamlayıcı eğitim programına, ilk olarak lisans alma tarihinden itibaren 2 yıl içinde, takip eden dönemlerde ise her yıl katılmaları zorunludur. Belirtilen süre içinde TEBS'in en az bir kez tamamen alınması gerekmektedir. Eğitimler düzenli aralıklarla güncellendiği için aracıların istedikleri bir anda eğitim alabilmeleri mümkündür ve önerilmektedir. Sadece dönem bitimine 1 aydan daha az bir süre varken eğitim alan aracılar, bir sonraki eğitimlerini ancak tamamladıkları eğitimden 1 ay sonra alabilecektir. İsteğe bağlı olan Aracı Pratik Bilgilendirme Sistemi için böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Tamamlayıcı eğitim programına katılım aracı bazında takip edilecektir. 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 13 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesi “(3) Tamamlayıcı eğitim programına katılmayan bireysel emeklilik aracısının satış yetkisi emeklilik gözetim merkezi tarafından iptal edilir. (4) Bu şekilde satış yetkisi iptal edilen bireysel emeklilik aracısının satış yetkisini tekrar alabilmesi için güncel tamamlayıcı eğitim programına katılması ve satış yetkisi başvurusunda bulunması gerekir.” hükümleri gereği dönemi içinde tamamlayıcı eğitim programına katılmayan aracıların satış yetkileri iptal edilir. Satış yetkisi iptal edilen aracıların satış yetkilerini tekrar alabilmeleri için güncel tamamlayıcı eğitim programına katılmaları ve şirketin aracı adına satış yetkisi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Aynı Yönetmeliğin 14. maddesi "a)Tamamlayıcı eğitim programına aralıksız üç dönem katılmadığı tespit edilenlerin lisansı başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir. İptal kararı, emeklilik gözetim merkezince bireysel emeklilik aracısına ve varsa şirkete yazılı veya güvenli elektronik iletişim araçları ile bildirilir " hükmü gereği tamamlayıcı eğitim programına aralıksız üç dönem katılmayan aracıların lisansları iptal edilir.

Eğitime Giriş


Aracılar; eğitimlerini T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaptıkları Bireysel Emeklilik Aracı Portalı üzerinden yer alan “Tamamlayıcı Eğitimlerim” alanından tamamlayabilir. Tamamlayıcı eğitim programına ilişkin bilgilendirme ve hatırlatmalar EGM tarafından aracılara, portal üzerinden veya diğer güvenli elektronik iletişim araçları ile yapılır.

Bildirim

Her ay başında, bir önceki ay sonu itibarı ile aralıksız üç dönem tamamlayıcı eğitime katılmadığı tespit edilen aracıların lisansı iptal edilir ve ilgili aracıların listesi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, şirket kodu, T.C. kimlik numarası, ad, soyad, lisans tarihi bilgilerini içerecek şekilde güvenli elektronik iletişim araçlarıyla gönderilir. İlgili aracılara da portaldan bilgilendirme yapılır.

Zorunlu tamamlayıcı eğitime katıldınız mı?

Bireysel Emeklilik Aracılarına Yönelik Sürekli Eğitim Sistemi’ne (BESES) giriş yapmak için tıklayınız.